bronius
Vyr. diskusijų administratorius
Pranešimai: 11752
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 14:01
Palaikoma komanda: LT rinktinė
Miestas: Vilnius

Re: Alytaus stadionas

2016 Kov 25 13:06

Graži nuotrauka. O kas per pastatas už tribūnų? Kai paskutinį kartą lankiausi šiame stadione, nemačiau dar jo.

Paveikslėlis

Matas
Pranešimai: 2787
Užsiregistravo: 2012 Bal 04 15:28

Re: Alytaus stadionas

2016 Kov 25 14:02

Graži nuotrauka. O kas per pastatas už tribūnų? Kai paskutinį kartą lankiausi šiame stadione, nemačiau dar jo.

Paveikslėlis
ten lyg viešbutuką kažkokį planavo ar kažką tokio.

patriotas
Pranešimai: 323
Užsiregistravo: 2010 Vas 11 16:38
Palaikoma komanda: DAINAVA

Re: Alytaus stadionas

2016 Kov 25 14:21

ten sporto salė, futsalui tipo pritaikyta

asau
Pranešimai: 501
Užsiregistravo: 2014 Kov 08 16:22
Palaikoma komanda: Utenis

Re: Alytaus stadionas

2016 Kov 25 15:56

Kada ši nuotrauka daryta?

Deivis
Pranešimai: 246
Užsiregistravo: 2012 Vas 20 18:38
Palaikoma komanda: Dainava

Re: Alytaus stadionas

2016 Kov 26 14:53

Ten matosi daugiafunkcinė sporto salė, tinkama įvairioms sporto šakoms. Taip pat įrengtas mini viešbutukas, berods 10 kambarių.

Respublik
Pranešimai: 8782
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: Alytaus stadionas

2021 Lie 04 12:04

Pa­ra­ma „Dai­na­vai” ir ko pa­si­ges­ta sta­dio­ne
https://www.alytausnaujienos.lt/pa-ra-m ... sta-dio-ne

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vo An­driaus Ju­čo ini­cia­ty­va pri­im­tas spren­di­mas dėl leng­va­tų su­tei­ki­mo Lie­tu­vos aukš­čiau­sio­se ly­go­se žai­džian­tiems pro­fe­sio­na­liems spor­to klu­bams ir dėl nuo­lai­dų tai­ky­mo Dzū­ki­jos fut­bo­lo klu­bui „Dai­na­va“. Pri­imant to­kį spren­di­mą Aly­taus sta­dio­ne pa­si­ges­ta įreng­tos au­to­ma­ti­zuo­tos žiū­ro­vų įlei­di­mo į sta­dio­ną sis­te­mos.

Leng­va­tos – iki me­tų pa­bai­gos

Iki šių me­tų pa­bai­gos pro­fe­sio­na­liems spor­to klu­bams, žai­džian­tiems Lie­tu­vos aukš­čiau­sio­se ly­go­se, Aly­tu­je ne­rei­kės mo­kė­ti už įsi­ren­gia­mą iš­ori­nę re­kla­mą sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­tais įkai­niais. Jie pri­klau­so nuo įren­gi­mo mies­te vie­tos, at­si­žvel­giant į tai kvad­ra­ti­nio met­ro kai­na ar­ba me­ti­nis įkai­nis yra nuo 24 iki 12 eu­rų. To­kia iš­ori­nės re­kla­mos leng­va­ta Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ga­lės nau­do­tis ne tik Aly­taus pro­fe­sio­na­lūs, ša­lies aukš­čiau­sio­se ly­go­se žai­džian­tys spor­to klu­bai, bet ir šiuos kri­te­ri­jus ati­tin­kan­tys klu­bai iš vi­sos Lie­tu­vos.

Lie­tu­vos aukš­čiau­sio­je A ly­go­je žai­džian­čiam Dzū­ki­jos fut­bo­lo klu­bui „Dai­na­va“ iki šių me­tų pa­bai­gos bus tai­ko­ma 75 proc. nuo­lai­da už nau­do­ji­mą­si var­žy­boms Bi­ru­tės gat­vė­je esan­čio sta­dio­no fut­bo­lo aikš­te. Tam įkai­nius taip pat yra nu­sta­čiu­si mies­to ta­ry­ba. Tiks­liau – pa­tvir­tin­tas Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro tei­kia­mų pa­slau­gų kai­nų są­ra­šas, o sta­dio­ną val­do šis cen­tras.

Mi­nė­tas leng­va­tas mies­to ta­ry­bai pa­siū­lęs pri­im­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas A.Ju­čas sa­kė, kad to­kiu bū­du no­ri­ma pa­dė­ti „Dai­na­vai“, ku­ri į aukš­čiau­si­ą­ją Lie­tu­vos fut­bo­lo A ly­gą grį­žo po sep­ty­ne­rių me­tų per­trau­kos, no­ri­ma, jog ji šio­je ly­go­je įsi­tvir­tin­tų.

Kas tu­rė­tų at­si­ras­ti sta­dio­ne?

A.Ju­čo tei­gi­mu, no­rint, kad Dzū­ki­jos fut­bo­lo klu­bas „Dai­na­va“ įsi­tvir­tin­tų aukš­čiau­sio­je Lie­tu­vos fut­bo­lo A ly­go­je, rei­ka­lin­ga ne tik sa­vi­val­dy­bės pa­ža­dė­ta fi­nan­si­nė pa­ra­ma, bet ir spor­to ba­zės su­tvar­ky­mas: „Sta­dio­ne bū­ti­na įreng­ti pa­pil­do­mą fil­ma­vi­mo aikš­te­lę fut­bo­lo rung­ty­nėms fil­muo­ti, čia nė­ra skal­byk­los spor­ti­nin­kams po var­žy­bų iš­si­skalb­ti rū­bus. Bū­ti­na įreng­ti au­to­ma­ti­zuo­tą žiū­ro­vų įlei­di­mo į sta­dio­ną sis­te­mą. Ši sis­te­ma tu­rė­jo bū­ti su­tvar­ky­ta jau ati­duo­dant nau­do­ti at­nau­jin­tą sta­dio­ną, ta­čiau tam rei­ka­lin­ga pro­gra­mi­nė įran­ga nie­ka­da ir ne­bu­vo įreng­ta. O ji bū­ti­na, kad į sta­dio­ną ga­lė­tų pa­tek­ti iš anks­to už­si­re­gist­ra­vę ir ko­dą tu­rin­tys žiū­ro­vai.“

Tad tuo pa­čiu mies­to ta­ry­bos spren­di­mu dėl leng­va­tų tai­ky­mo nu­tar­ta leis­ti „Dai­na­vai“ sa­vo lė­šo­mis sta­dio­ne įreng­ti pa­pil­do­mą fil­ma­vi­mo aikš­te­lę, rei­ka­lin­gą fut­bo­lo rung­ty­nėms fil­muo­ti. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bė įpa­rei­go­ta ne vė­liau kaip iki lie­pos pa­bai­gos su­de­rin­ti to­kios aikš­te­lės vie­tą. Taip pat iki lie­pos pa­bai­gos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­ri sta­dio­ne pa­rink­ti pa­tal­pą skal­byk­lai įreng­ti, o jo­je rei­ka­lin­gą įran­gą nu­per­ka ir su­mon­tuo­ja „Dai­na­va“ sa­vo lė­šo­mis. Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras įpa­rei­go­tas sta­dio­ne įreng­ti au­to­ma­ti­zuo­tą žiū­ro­vų įlei­di­mo į sta­dio­ną sis­te­mą.

Respublik
Pranešimai: 8782
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: Alytaus stadionas

2021 Gru 30 19:28

Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vas Va­le­ri­jus Ven­cius sa­kė, kad sa­vi­val­dy­bė sto­ko­ja lė­šų da­bar­ti­niams spor­to ob­jek­tams, pa­vyz­džiui, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro krep­ši­nio aikš­te­lės dan­gai at­nau­jin­ti, sta­dio­no ve­jos dan­gai pa­keis­ti, tri­bū­noms re­mon­tuo­ti, spor­to sa­lės A. Ma­tu­čio gat­vė­je sto­gui ir pa­tal­poms re­mon­tuo­ti, o da­bar no­ri­ma pirk­ti tur­tą Le­do are­nai<...>
https://www.alytausnaujienos.lt/griau-t ... -sas-spren

Respublik
Pranešimai: 8782
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: Alytaus stadionas

2022 Sau 28 09:08

Pi­ni­gų yra, bet jie nau­do­ja­mi ne­ra­cio­na­liai
https://www.alytausnaujienos.lt/pi-ni-g ... -pat-me-tu
Ne­skir­ta pi­ni­gų Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro su­si­dė­vė­ju­sios krep­ši­nio aikš­te­lės dan­gos re­mon­tui, mies­to sta­dio­no fut­bo­lo ve­jos pa­kei­ti­mui. Li­ko at­ei­čiai ir Ma­tu­čio g. esan­čios Spor­to mo­kyk­los sto­go, nuo ku­rio te­ka van­duo ant dziu­do ta­ta­mių bei ki­tos įran­gos, re­mon­to klau­si­mas.

Respublik
Pranešimai: 8782
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: Alytaus stadionas

2022 Lap 17 08:47

Dainavai:
Aikštė su apšvietimu – 600 Eur, treniruotė – 100 Eur, rūbinė – po 30 Eur, konf. – 30 Eur (kainos po 50% nuolaidų)
Greitoji – 97 Eur
Apsauga – 400 Eur
Šis dar praleistas, visai įdomus.

https://youtu.be/P25ZsIeSL0c

bronius
Vyr. diskusijų administratorius
Pranešimai: 11752
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 14:01
Palaikoma komanda: LT rinktinė
Miestas: Vilnius

Re: Alytaus stadionas

2023 Kov 09 11:21

Iš Paulius Malžinsko FB:

Lietuvos futbolo vietovės: El stadio Alytus - dzūkų kraujas, širdis ir siela.

Trečią vietą Lietuvos futbolo stadionų topuose paskyriau Alytaus Dainavos stadionui dėl visiškai suprantamų priežasčių: yra pas mane to dzūkiško kraujo nuo Simno ir Krosnos kraštų, todėl Alytaus stadionas į Top 3 patenka be jokių kalbų, o be to, ir daugelis manau su tuo sutiksite, Dainavos stadionas yra pats jaukiausias ir mėgiamiausias dalykas Lietuvos futbolo žemėje. Čia yra kažkas daugiau ir svarbiau, negu vien futbolas ir tribūnos.

"Dzūkų sporto stadionas" buvo pradėtas statyti 1932 m, o liepos 17 d. čia jau įvyko pirmosios futbolo rungtynės tarp Alytaus ir Prienų miestų rinktinių. Stadionas tuo metu, greičiausiai, buvo tik laukas, kuriame neseniai buvo iškirsti medžiai ir krūmokšniai, o stadiono įrengimo ir gerinimo darbai dar vyko kelerius metus.

Subjektyviai skaitau, kad El stadio Alytus buvo galutinai įrengtas 1936 m., nes tuo metu laikraštyje "Suvalkietis" pasirodė žinutė, kad statybų inspekcija patvirtino Alytaus miesto stadiono projektą, "kuriame be patalpų sportininkams yra numatytas įrengti ir bufetas".

FK "Dainava" ištakos siekia 1935 m., o klubas buvo įkurtas šaulių sąjungos iniciatyva: 1935 m. vasario 7 d. šaulių žurnale „Trimitas“ pateikiama informacija, kad š.m. sausio 15 d. įvyko Alytaus miesto būrio steigiamasis sporto klubo susirinkimas, o naujai įsisteigęs sporto klubas pasivadino „Dainava“. Taigi, galime oficialiai pažymėti, kad FK "Dainava" šiemet atšventė tokį gražų 88 metų gimtadienį ir iki šimto trūksta visai nedaug.

Beje, įdomi detalė, kad "pirmuoju komandos treneriu buvo jaun. leitenantas Krasnickas“, tai reikės pasiaiškinti ar mūsų gerbiamas komentatorius Mantas Krasnickas turi čia kokių ryšių.

Alytaus "Dainavos" stadionas turi ne tik šaunią istoriją, bet čia užaugo ir visa eilė garsių futbolininkų (Donatas Vencevičius, Arūnas Pukelevičius, Eimantas Poderis ir t.t.), tarp kurių, nežinia kaip ir kodėl, visuomet garsiai skambėjo ir vartininkų pozicija: Žydrūnas Karčemarskas, Gintaras Staučė, Tautvydas Vencevičius ir daugelis, daugelis kitų.

Jeigu komentaruose padėsite juos išvardinti, priminti ir pagerbti, tai būsiu dėkingas, o ta proga nedidelis akmuo į DFK Dainava internetinio puslapio pusę - tokią turtingą istoriją turintis ir tiek garsių žaidėjų išugdęs klubas, mano nuomone, tikrai savo puslapyje galėtų/turėtų daugiau dėmesio skirti savo ištakoms ir įžymiausiems žaidėjams, klubo statistikai, negu vos keli sausi stulpeliai.

Alytus, tai miestas su tradicijomis ir savo mokykla, o Alytaus miesto stadionas tai dzūkų kraujas, širdis ir siela viename. Nenustokite žaisti!

Paveikslėlis

Respublik
Pranešimai: 8782
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: Alytaus stadionas

2023 Spa 30 22:07

Sta­dio­no vieš­bu­čiui bus ieš­ko­ma nuo­mi­nin­kų, cen­tre su­ma­žės pa­rei­gy­bių
https://www.alytausnaujienos.lt/sta-dio ... rei-gy-biu
Alma Mosteikaitė

Prieš aš­tuo­ne­rius me­tus Aly­taus sta­dio­ne už eu­ro­pi­nius ir mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pi­ni­gus pa­sta­ty­tas tri­jų aukš­tų pa­sta­tas, ku­ria­me at­si­ra­do uni­ver­sa­li spor­to sa­lė, spor­ti­nin­kams per­si­reng­ti skir­tos pa­tal­pos, dvi­ra­čių spor­to ba­zė, o tre­čia­me aukš­te – spor­ti­nio ti­po ben­dra­bu­tis ar­ba dau­ge­lio va­di­na­mas vieš­bu­tis. Spa­lio 26-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė vieš­bu­tį iš­nuo­mo­ti vie­šo kon­kur­so bū­du. Ta­me pa­čia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­tar­ta Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre, ku­riam pri­klau­so sta­dio­nas su ja­me esan­čiais sta­ti­niais, su­ma­žin­ti pa­rei­gy­bių skai­čių.

Są­nau­dos be­veik dvi­gu­bai di­des­nės nei pa­ja­mos

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Juo­nie­nė, iš­nuo­mo­ti Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui pri­klau­san­čias sta­dio­no vieš­bu­čio pa­tal­pas nu­spręs­ta su­de­ri­nus su šiuo cen­tru, nes gau­na­mos pa­ja­mos ne­pa­den­gia pa­ti­ria­mų są­nau­dų.

Pa­vyz­džiui, per­nai są­nau­dos bu­vo be­veik dvi­gu­bai di­des­nės nei pajamos. Pa­tir­ta maž­daug 53 tūkst są­nau­dų, ku­rių di­dži­ą­ją da­lį – per 40 tūkst. eu­rų su­da­rė dar­bo už­mo­kes­tis ir įmo­kos Sod­rai už tris vieš­bu­čio dar­buo­to­jus. O pra­ėju­siais me­tais mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­dus Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras iš sta­dio­no vieš­bu­čio tu­rė­jo tik šiek tiek dau­giau nei 27 tūkst. eu­rų pa­jamų.

Tad spa­lio 26-ąją po­sė­džia­vu­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė šio vieš­bu­čio 256 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas iš­nuo­mo­ti vie­šo kon­kur­so bū­du pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui su ga­li­my­be nuo­mos ter­mi­ną pra­tęs­ti dar to­kiam pat lai­kui. Pra­di­nis nu­om­pi­ni­gių dy­dis – 2,61 eu­ro už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą per mė­ne­sį. Tai ap­skai­čiuo­ta pa­gal mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą jos tur­to nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą.

Vieš­bu­ty­je yra de­šimt dvi­vie­čių kam­ba­rių. Jis mies­tui ypač pa­si­tar­na­vo ko­vi­do pan­de­mi­jos me­tu, kuo­met čia bu­vo ap­gy­ven­di­na­mi ne­tu­rin­tie­ji kur izo­liuo­tis as­me­nys. Kaip bu­vo pa­ste­bė­ta mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­tant sta­dio­no vieš­bu­čio nuo­mos klau­si­mą, dėl ja­me nu­sta­ty­tų pa­ly­gin­ti ne­di­de­lių kai­nų pas­ta­ruo­ju me­tu čia ap­si­gy­ve­na dau­giau to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jų nei spor­ti­nin­kų.

Ir iš­nuo­mo­to­se pa­tal­po­se tu­rės bū­ti vyk­do­ma ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų veik­la. Ta­ry­bos po­sė­dy­je mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­žy­mė­jo, jei sta­dio­no vieš­bu­čio ne­pa­vyk­tų iš­nuo­mo­ti, bū­tų pi­giau lai­ky­ti ne­nau­do­ja­mą nei da­bar nau­do­ja­mą su to­kio­mis di­de­lė­mis są­nau­do­mis.

Nuo­mos pra­džia ir dar­buo­to­jų su­ma­žė­ji­mas – nuo at­ei­nan­čio va­sa­rio pra­džios

Aly­taus sta­dio­ne esan­čio vieš­bu­čio nuo­mos pra­džia nu­ma­to­ma ne anks­čiau kaip nuo at­ei­nan­čių me­tų va­sa­rio 1-osios. Už­truks vie­šo nuo­mos kon­kur­so pro­ce­dū­ros, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras tu­rės at­skir­ti vieš­bu­čiui ir jam šio­je vie­to­je li­ku­sioms val­dy­ti pa­tal­poms rei­ka­lin­gos ener­gi­jos, pa­vyz­džiui, elek­tros ar van­dens ap­skai­tą.

Taip pat rei­ka­lin­gas ir tam tik­ras lai­kas at­leis­ti iš dar­bo vieš­bu­čio dar­buo­to­jus. Tad iki at­ei­nan­čio va­sa­rio pra­džios sta­dio­no vieš­bu­tis dar tu­rė­tų veik­ti.

Ta­me pa­čia­me spa­lio 26-ąją vy­ku­sia­me mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta nuo at­ei­nan­čio va­sa­rio 1-osios Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre su­ma­žin­ti pa­rei­gy­bių skai­čių nuo 87 iki 77. Tai su­si­ję ne tik su sta­dio­no vieš­bu­čio pa­tal­pų nu­oma vie­šo kon­kur­so bū­du, bet ir su cen­tro veik­los op­ti­mi­za­vi­mu, ku­rio me­tu bus at­si­sa­ko­ma kai ku­rių pa­rei­gy­bių.

Respublik
Pranešimai: 8782
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: Alytaus stadionas

2024 Kov 02 11:29

Edgaras Stankevičius: „Akivaizdu, kad Alytus yra futbolo miestas, turintis nerealius, išskirtinius fanus“
https://fm99.lt/edgaras-stankevicius-ak ... ius-fanus/

Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius apsilankė Alytaus miesto savivaldybėje, kur susitiko su meru Nerijumi Cesiuliu. Susitikimo metu buvo aptarti futbolo infrastruktūros gerinimo klausimai Alytuje.

<...>Kalbėjome apie galimą stadiono renovaciją, apie tai, kad futbolo federacija ateityje, greičiausiai kitais arba dar kitais metais, galėtų skirti pilnų matmenų dangą centrinio stadiono atnaujinimui. Jame turi atsirasti švieslentė, tribūnos. Taip pat kalbėjome apie galimą maniežo atsiradimą ilgalaikėje perspektyvoje.

<...>Dėl maniežo, tai dabar prioritetas yra susitvarkyti centrinį stadioną, kad čia rungtynės galėtų būti vykdomos tiek šaltuoju metų laiku, tiek šiltuoju, o tada jau bus galima pereiti ir prie maniežo klausimo.

Visą pokalbį su LFF prezidentu klausykite mūsų tinklalaidėje.

Respublik
Pranešimai: 8782
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: Alytaus stadionas

2024 Geg 29 17:49

Europos pavyzdžiu: „Dainava“ pristato Lietuvoje kol kas nematytą idėją
https://www.15min.lt/sportas/naujiena/f ... 24-2249734

Vis labiau rūpinantis gamtos tarša raginama žmones naudoti daugkartinio naudojimo pakuotes, todėl Alytaus „Dainava“ ėmėsi iniciatyvos Alytaus miesto stadione vykstančių futbolo rungtynių metu atsisakyti vienkartinių plastikinių gėrimų stiklinių ir jas pakeisti daugkartinėmis.

„Alytaus miesto stadionas yra vienoje gražiausių vietų - pušyno apsuptyje. Deja, bet po kiekvienų futbolo rungtynių susidarydavo daug plastikinių stiklinių atliekų, kurios ne visada būdavo išmetamos į šiukšliadėžes, dažnai jos likdavo žiūrovų tribūnose, o papūtus stipresniam vėjui ir atsidurdavo ir stadiono prieigose. Todėl siekiant tvaraus ir draugiško sprendimo aplinkai, kuris neterštų mūsų mylimo pušyno pasirinkome ekologišką sprendimą, kuris sparčiai populiarėja užsienio futbolo stadionuose, o Lietuvoje esam šios idėjos pirmieji įgyvendintojai“,- apie iniciatyvą pasakoja VšĮ Dzūkijos futbolo klubo „Dainava“ direktorius Žydrūnas Lukošiūnas.

Užstato sistema

Stadione esančiose maisto tiekimo vietose užsisakius gėrimą reikės palikti 1 Eur užstatą už stiklinę. Pasinaudojus ja ją reikės grąžinti maisto tiekėjui ir bus sugrąžinimas užstatas pirkėjui.

Šių stiklinių negalima išsinešti už stadionų ribų, jos turės būti grąžintos, kad ir vėliau išplovus jas būtų galima naudoti kitų rungtynių metu.

Šiuo metu yra pagaminta 600 vnt. iš perdirbamo plastiko daugkartinio naudojimo stiklinių. Jos bus naudojamos jau nuo šio penktadienį, kuomet „Dainava“ 19 val. susitiks su Kauno rajono „Hegelmann“ klubu.

Sąmoningumo palaikymas

Alytaus miesto viena iš strateginių krypčių yra tvarus miestas, todėl klubas prisideda prie tvarumo saugojimo ir žaliojo kurso palaikymo. „Dainava“ yra pirmasis futbolo klubas Lietuvoje, kuris stadione atsisako vienkartinių stiklinių taip užtikrindamas aplinkos taršos mažinimą. „Dainavos“ klubas siekia atkreipti dėmesį į ekologines problemas, kurios turi įtakos mūsų miškams, vandens telkiniams ir gyvūnų gerovei.

Tikimasi, kad šią idėją palaikys visi futbolo stadiono lankytojai, kurie supras jog svarbu saugoti gamtą mažais žingsneliais darant teigiamą pokytį planetai. Taip pat tai padės sutaupyti personalą laiką tvarkant tribūnas po rungtynių, bei bus sutaupytos lėšos gaminant vienkartines stiklines.

Grįžti į