Anbo
Pranešimai: 7853
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: DFK Dainava

2019 Rgs 06 18:15

Alytuj pastoviai visokios priešpriešos tarp sporto komandų ir valdžios. Galvojau gal pasikeitus miesto valdžiai kažkas pasikeis, bet panašu kad bardakas tęsis ir toliau.

Anbo
Pranešimai: 7853
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: DFK Dainava

2019 Lap 29 11:05

įdomus straipsnis apie Alytaus futbolo reikalus :) norėtųsi tikėti, kad iš šito debesies bus kažkokio lietaus, bet žinant ligšiolinį susipriešinimą Alytaus sporte pagrindo dideliam optimizmui vargu ar yra

Užgesus gaisrui, Alytaus meras skelia futbolo žiežirbą, kurios gali neužtekti
Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/sportas/naujiena/f ... 376?copied

Respublik
Pranešimai: 2767
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: DFK Dainava

2019 Gru 07 05:48

Me­ras spor­to ben­druo­me­nei: „Mes ieš­ko­si­me pi­ni­gų, o jūs ras­ki­te ga­li­my­bę dirb­ti kar­tu”
https://www.alytausnaujienos.lt/me-ras- ... -ti-kar-tu

„Ko­kią įta­ką Aly­taus mies­to žai­di­mų spor­to ša­kų klu­bams, žai­džian­tiems Lie­tu­vos spor­to ly­go­se, tu­ri Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (ASRC) veik­la?“ – to­kia te­ma su­reng­ta dis­ku­si­ja sa­vi­val­dy­bė­je. Jo­je da­ly­va­vo „biu­dže­ti­nin­kai“ – Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro at­sto­vai, tre­ne­riai, taip pat sa­vi­val­dy­bei ne­pri­klau­san­čių spor­to klu­bų, ko­man­dų at­sto­vai. Dis­ku­si­ja bu­vo karš­ta, mi­nė­ti ir vir­tu­a­lio­je erd­vė­je vyks­tan­tys „nak­ti­niai feis­bu­ko ka­rai“, į ku­riuos įsi­trau­kė ir po­li­ti­kai. Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ra­gi­no ieš­ko­ti są­ly­čio taš­kų: „Tė­vams yra svar­bu, kad vai­kai spor­tuo­ja, jiems ne­įdo­mu, kam pri­klau­so klu­bas. Kal­bė­ki­me, kaip kar­tu ga­li­me pa­ska­tin­ti dau­giau vai­kų spor­tuo­ti ir jiems su­da­ry­ti ly­gias ga­li­my­bes bei kuo ge­res­nes są­ly­gas.“

Nors sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ado­mas An­dru­šai­tis ra­gi­no fi­nan­sa­vi­mo ne­lies­ti, Aly­taus fut­bo­lo aka­de­mi­jos „Dai­na­va“ at­sto­vė Re­na­ta Kan­ta­ra­vi­čie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad bū­tent fi­nan­sa­vi­mas yra ta pro­ble­ma, su ku­ria šian­dien su­si­du­ria ASRC ne­pri­klau­san­čios or­ga­ni­za­ci­jos ar klu­bai.

„O ko­kia pro­ble­ma ne­pri­klau­sy­ti ASRC, gal­būt ne­be­lik­tų su­si­prie­ši­ni­mo tarp šios įstai­gos ir fut­bo­lo ben­druo­me­nių?“ – klau­sė me­ras N.Ce­siu­lis.

„Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią tvar­ką, sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sa­vi­mą gau­na tie klu­bai, ku­rie pri­klau­so ASRC, ki­tiems pi­ni­gų ten­ka ieš­ko­ti per pro­jek­tus. Jei­gu mū­sų įstai­ga pri­klau­sy­tų ASRC, gau­tu­me fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau vai­kams už­si­ver­tų du­rys žais­ti eli­ti­nė­je ly­go­je, nes to­kias tai­syk­les yra nu­sta­čiu­si Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja“, – sa­kė R.Kan­ta­ra­vi­čie­nė.

Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (AAFF) pre­zi­den­tas, mies­to ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys mies­to va­do­vams pri­mi­nė pa­si­kei­tu­sį Spor­to įsta­ty­mą, taip pat Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) ir Eu­ro­pos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jų są­jun­gos (UEFA) rei­ka­la­vi­mus dėl jau­ni­mo ug­dy­mo klu­bi­nė­se, o ne sa­vi­val­dy­bių ar ki­tų val­diš­kų įstai­gų sis­te­mo­se.

„ASRC už­si­i­ma ne tik jau­ni­mo ug­dy­mu, bet ir spor­to ba­zių val­dy­mu”, – kal­bė­jo G.Dauk­šys, ne kar­tą vie­šai sa­kęs, kad mies­to sta­dio­nu ūkiš­kiau­siai ga­lė­tų rū­pin­tis vie­tos fut­bo­lo klu­bas, o ne sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nė įstai­ga.

Pra­bi­lo ir ASRC dir­ban­tys tre­ne­riai. To­mas Vai­ni­ko­nis tei­ra­vo­si, ko­dėl nuo­lat pi­la­mas pur­vas ant įstai­gos, o A.An­dru­šai­tis pra­kal­bo apie „feis­bu­ko ka­rus“.

„Ko­dėl dėl sa­vo po­zi­ci­jų ko­vo­ja­te juo­din­da­mi vi­są ASRC, į pa­gal­bą pa­si­tel­kia­te net po­li­ti­kus? Vie­šo­jo­je erd­vė­je mū­sų įstai­ga įvar­di­ja­ma kaip kaž­koks blo­gis, esą ir va­do­vai sa­lių ne­duo­da, fut­bo­lą skriau­džia, tre­ne­riai va­gia. Tai tik­rai ne­ska­ti­na vai­kų spor­tuo­ti, net­gi at­bai­do, už fi­nan­sa­vi­mą ko­vo­ki­te sva­riais ar­gu­men­tais, bet ne­juo­din­ki­te mū­sų“, – kal­bė­jo ASRC at­sto­vai.

Kaip pas­ku­ti­nį pa­vyz­dį tre­ne­riai pri­mi­nė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio An­driaus Ju­čo pa­si­sa­ky­mą feis­bu­ko pa­sky­ro­je, jo es­mė – vai­kams, ku­rie vyks­ta į var­žy­bas, ski­ria­mi maist­pi­ni­giai, bet jų pa­nau­do­ji­mo kon­tro­lė – esą ne­pa­kan­ka­ma. Po­li­ti­ko ži­nio­mis, šiais me­tais iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ASRC ug­dy­ti­nių maist­pi­ni­giams bu­vo skir­ta 40 tūkst. eu­rų, o at­ei­nan­čiais me­tais įstai­ga pa­gei­dau­ja gau­ti tri­skart tiek.

Ga­li­mu ne­są­ži­nin­gu­mu kal­ti­na­mus tre­ne­rius gi­na ASRC di­rek­to­rius To­mas Stu­pu­ris, sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je pa­tei­kęs at­sa­ky­mą A.Ju­čui, ku­rio es­mi­nis tei­gi­nys – Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre maist­pi­ni­giai nie­ka­da nė­ra mo­ka­mi iš mies­to pa­skir­to biu­dže­to, bet iš įstai­gos už­dirb­tų lė­šų, ge­rai įver­ti­nus var­žy­bas bei jų vyk­dy­mo spe­ci­fi­ką. Di­rek­to­rius taip pat pri­me­na, kad, pa­gal da­bar­ti­nę tvar­ką, po kiek­vie­nų var­žy­bų de­le­ga­ci­jos va­do­vas at­si­skai­to bu­hal­te­ri­jai už nak­vy­nės pa­slau­gas, iš­mo­kė­tus maist­pi­ni­gius ir ki­tas su da­ly­va­vi­mu var­žy­bo­se su­si­ju­sias iš­lai­das, pri­sta­tant ži­nia­raš­čius, ku­riuo­se yra spor­ti­nin­kų są­ra­šas ir kiek­vie­no jų pa­ra­šas už iš­mo­kė­tus maist­pi­ni­gius, taip, kaip to rei­ka­lau­ja­ma pa­gal Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus.

„Jūs tie­siog pik­ty­biš­kai kir­ši­na­te žmo­nes, siek­da­mi pa­siek­ti tuš­čią po­li­ti­nę šlo­vę leng­viau­siu ke­liu, nes dirb­ti są­ži­nin­gai yra per sun­ku, kam čia dar var­gin­tis ir gi­lin­tis į si­tu­a­ci­ją“, – T.Stu­pu­ris ra­gi­na po­li­ti­kus pir­miau­sia iš es­mės su­si­pa­žin­ti su si­tu­a­ci­ja, o po to da­ry­ti iš­va­das.

Dis­ku­si­jo­je su spor­to ben­druo­me­ne A.Ju­čas ne­da­ly­va­vo, o ASRC di­rek­to­rius T.Stu­pu­ris jos klau­sė­si, bet bu­vo vi­siš­kai ne­kal­bus.

Apie kon­kre­čias spor­tui nu­ma­ty­tas lė­šas tai pat kal­ba­ma ne­bu­vo, me­ras pri­mi­nė, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės 2020 me­tų biu­dže­tas bus svars­to­mas po­sė­dy­je, ku­ris vyks pas­ku­ti­nį sau­sio ket­vir­ta­die­nį.

Anbo
Pranešimai: 7853
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: DFK Dainava

2019 Gru 07 06:55

Vienu žodžiu širšių lizdas :)

Respublik
Pranešimai: 2767
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: DFK Dainava

2019 Gru 07 08:40

Ypatingai šią savaitę tokiu yra mažiausiai kas antra biudžetinė sporto mokykla atrodo. Galėtų dar kokį nacionalinį protestą suorganizuoti arba jungtis prie pedagogų streikų.

patriotas
Pranešimai: 299
Užsiregistravo: 2010 Vas 11 16:38
Palaikoma komanda: DAINAVA

Re: DFK Dainava

2019 Gru 19 20:33


Sebas
Pranešimai: 424
Užsiregistravo: 2013 Kov 26 13:16
Palaikoma komanda: Dainava

Re: DFK Dainava

2019 Gru 20 08:24

Eilinis susitikimas ir pokalbis apie nieką. Kiekvienas savivaldybės, klubo ir LFF susitkimas žinai kaip baigsis, antraštes žurnalistai gali pasiruošt iš anksto:

LFF sakys, jog mieste puiki infrastruktūra, klubas su istorija, didele fanų baze, tokio klubo reikia Lietuvos futbolo klubiniame elite.
Savivaldybė/Meras sakys, jog turime puikią infrastruktūrą, todėl reikia tuo pasinaudoti ir bandyti žengti į A lygą.
Klubas sakys, jog reikia pinigų, kad žaisti A lygoj.

Ir taip kasmet. :) O pinigų kaip nėra, taip nėra.

Anbo
Pranešimai: 7853
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: DFK Dainava

2019 Gru 24 21:43

Kad meras teigiamai nusiteikęs tai gerai. Jeigu kažkas iš Pirmos lygos prizininkų atsisakys, gal Dainava ir pasinaudos šansu

https://www.15min.lt/m/id/sportas/futbo ... 24-1251306

bronius
Vyr. diskusijų administratorius
Pranešimai: 10902
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 14:01
Palaikoma komanda: LT rinktinė
Miestas: Vilnius

Re: DFK Dainava

2020 Sau 24 20:04

Alytaus DFK Dainava šią savaitę pradėjo pasiruošimą artėjančiam sezonui. Kol laukiame atsakymų į sezono ateitį nulemsiančius klausimus iš Alytaus miesto savivaldybės, plušame tiek sporto salėje, tiek darbo kabinetuose bei strateguojame būsimus sezono planus. Konkretūs planai, tikslai ir vardai – jau greitai.

karys
Pranešimai: 7043
Užsiregistravo: 2010 Vas 24 08:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: DFK Dainava

2020 Sau 29 11:31

baltyjskij futbol rašo, kad Dainava turės naują trenerį iš Lenkijos, pavardės neskelbia ale sutartis ant dienų bus pasirašyta. Čia turbūt reiškia, kad vis dėlto eis į a lygą.
Apie Vilniaus “Žalgirį” ir futbolą apskritai… http://offside.blogas.lt" onclick="window.open(this.href);return false;

mafia7
Pranešimai: 7165
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:17
Palaikoma komanda: A-lyga
Miestas: Šiauliai

Re: DFK Dainava

2020 Sau 29 11:55

Na gali būti ir taip, bet Alytus net I-lygoje turi neblogus ryšius su užsienio klubais, tas iš ties stebina. Norvegas, kaip tada ir aprašiau neturi atitinkamos kvalifikacijos

Rapolas255
Pranešimai: 55
Užsiregistravo: 2018 Spa 22 21:52
Palaikoma komanda: Polonia Varšuva
Miestas: Varšuva

Re: DFK Dainava

2020 Sau 29 16:32

Kitą savaitę bus aišku kurioje lygoje žais „Dainava“. Tada bus taip pat pristatytas naujas treneris iš Lenkijos ir keletas naujų žaidėjų. Kaip jau karys minėjo, pavardės negaliu parašyti, iki oficialių naujienų,

Tobex
Pranešimai: 7768
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:14
Palaikoma komanda: Šiauliai

Re: DFK Dainava

2020 Sau 29 16:41

jau ne tik Lietuva svarsto žaist Dainava ar ne A lygoje, bet ir Lenkiją po biški įtraukiam :D

Sebas
Pranešimai: 424
Užsiregistravo: 2013 Kov 26 13:16
Palaikoma komanda: Dainava

Re: DFK Dainava

2020 Sau 29 17:51

Kitą savaitę bus aišku kurioje lygoje žais „Dainava“. Tada bus taip pat pristatytas naujas treneris iš Lenkijos ir keletas naujų žaidėjų. Kaip jau karys minėjo, pavardės negaliu parašyti, iki oficialių naujienų,
Kad pas lenką panašu tik A licencija, o A lygai, kiek žinau, reikia PRO. Nebent šiuo metu laikosi PRO ir to užtenka... :) Aš manau po truputį visiems laikas pamiršti apie Dainavą A lygoj ;)

Pagal CV tai treneris lenkas panašu bus kažkas tokio kaip Kim'as – prieš tai treniravęs daugiausiai jaunimą, tad skambios pavardės nesitikėkit. Gal Vencevičius rekomendavo :)

Beje, mafia savo FB puslapyje mačiau svarstė, ar Kim'as turi PRO licenciją - tai jis net A neturėjo, o pagrindiniu treneriu DFK protokoluose buvo nurodomas Povilas Baliukonis. Buvo kalbama, kad Kim'as čia ir atvyko išsilaikyti A licenciją, dėl kurios, berods, šiemet dar turėtų užsukti į Lietuvą :)

Ir pabaigai, fanų žodis: https://www.facebook.com/dzukutankai/ph ... =3&theater

Rapolas255
Pranešimai: 55
Užsiregistravo: 2018 Spa 22 21:52
Palaikoma komanda: Polonia Varšuva
Miestas: Varšuva

Re: DFK Dainava

2020 Sau 29 20:50

Kitą savaitę bus aišku kurioje lygoje žais „Dainava“. Tada bus taip pat pristatytas naujas treneris iš Lenkijos ir keletas naujų žaidėjų. Kaip jau karys minėjo, pavardės negaliu parašyti, iki oficialių naujienų,
Kad pas lenką panašu tik A licencija, o A lygai, kiek žinau, reikia PRO. Nebent šiuo metu laikosi PRO ir to užtenka... :) Aš manau po truputį visiems laikas pamiršti apie Dainavą A lygoj ;)

Pagal CV tai treneris lenkas panašu bus kažkas tokio kaip Kim'as – prieš tai treniravęs daugiausiai jaunimą, tad skambios pavardės nesitikėkit. Gal Vencevičius rekomendavo :)

Beje, mafia savo FB puslapyje mačiau svarstė, ar Kim'as turi PRO licenciją - tai jis net A neturėjo, o pagrindiniu treneriu DFK protokoluose buvo nurodomas Povilas Baliukonis. Buvo kalbama, kad Kim'as čia ir atvyko išsilaikyti A licenciją, dėl kurios, berods, šiemet dar turėtų užsukti į Lietuvą :)

Ir pabaigai, fanų žodis: https://www.facebook.com/dzukutankai/ph ... =3&theater
Taip, jis neturi PRO, tačiau federacija leido jo darbui net A lygoje. Lankys kursus.

Grįžti į