Anbo
Pranešimai: 6955
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: DFK Dainava

2019 Rgs 06 18:15

Alytuj pastoviai visokios priešpriešos tarp sporto komandų ir valdžios. Galvojau gal pasikeitus miesto valdžiai kažkas pasikeis, bet panašu kad bardakas tęsis ir toliau.

Anbo
Pranešimai: 6955
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: DFK Dainava

2019 Lap 29 11:05

įdomus straipsnis apie Alytaus futbolo reikalus :) norėtųsi tikėti, kad iš šito debesies bus kažkokio lietaus, bet žinant ligšiolinį susipriešinimą Alytaus sporte pagrindo dideliam optimizmui vargu ar yra

Užgesus gaisrui, Alytaus meras skelia futbolo žiežirbą, kurios gali neužtekti
Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/sportas/naujiena/f ... 376?copied

Respublik
Pranešimai: 1937
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: DFK Dainava

2019 Gru 07 05:48

Me­ras spor­to ben­druo­me­nei: „Mes ieš­ko­si­me pi­ni­gų, o jūs ras­ki­te ga­li­my­bę dirb­ti kar­tu”
https://www.alytausnaujienos.lt/me-ras- ... -ti-kar-tu

„Ko­kią įta­ką Aly­taus mies­to žai­di­mų spor­to ša­kų klu­bams, žai­džian­tiems Lie­tu­vos spor­to ly­go­se, tu­ri Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (ASRC) veik­la?“ – to­kia te­ma su­reng­ta dis­ku­si­ja sa­vi­val­dy­bė­je. Jo­je da­ly­va­vo „biu­dže­ti­nin­kai“ – Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro at­sto­vai, tre­ne­riai, taip pat sa­vi­val­dy­bei ne­pri­klau­san­čių spor­to klu­bų, ko­man­dų at­sto­vai. Dis­ku­si­ja bu­vo karš­ta, mi­nė­ti ir vir­tu­a­lio­je erd­vė­je vyks­tan­tys „nak­ti­niai feis­bu­ko ka­rai“, į ku­riuos įsi­trau­kė ir po­li­ti­kai. Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ra­gi­no ieš­ko­ti są­ly­čio taš­kų: „Tė­vams yra svar­bu, kad vai­kai spor­tuo­ja, jiems ne­įdo­mu, kam pri­klau­so klu­bas. Kal­bė­ki­me, kaip kar­tu ga­li­me pa­ska­tin­ti dau­giau vai­kų spor­tuo­ti ir jiems su­da­ry­ti ly­gias ga­li­my­bes bei kuo ge­res­nes są­ly­gas.“

Nors sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ado­mas An­dru­šai­tis ra­gi­no fi­nan­sa­vi­mo ne­lies­ti, Aly­taus fut­bo­lo aka­de­mi­jos „Dai­na­va“ at­sto­vė Re­na­ta Kan­ta­ra­vi­čie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad bū­tent fi­nan­sa­vi­mas yra ta pro­ble­ma, su ku­ria šian­dien su­si­du­ria ASRC ne­pri­klau­san­čios or­ga­ni­za­ci­jos ar klu­bai.

„O ko­kia pro­ble­ma ne­pri­klau­sy­ti ASRC, gal­būt ne­be­lik­tų su­si­prie­ši­ni­mo tarp šios įstai­gos ir fut­bo­lo ben­druo­me­nių?“ – klau­sė me­ras N.Ce­siu­lis.

„Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią tvar­ką, sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sa­vi­mą gau­na tie klu­bai, ku­rie pri­klau­so ASRC, ki­tiems pi­ni­gų ten­ka ieš­ko­ti per pro­jek­tus. Jei­gu mū­sų įstai­ga pri­klau­sy­tų ASRC, gau­tu­me fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau vai­kams už­si­ver­tų du­rys žais­ti eli­ti­nė­je ly­go­je, nes to­kias tai­syk­les yra nu­sta­čiu­si Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja“, – sa­kė R.Kan­ta­ra­vi­čie­nė.

Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (AAFF) pre­zi­den­tas, mies­to ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys mies­to va­do­vams pri­mi­nė pa­si­kei­tu­sį Spor­to įsta­ty­mą, taip pat Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) ir Eu­ro­pos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jų są­jun­gos (UEFA) rei­ka­la­vi­mus dėl jau­ni­mo ug­dy­mo klu­bi­nė­se, o ne sa­vi­val­dy­bių ar ki­tų val­diš­kų įstai­gų sis­te­mo­se.

„ASRC už­si­i­ma ne tik jau­ni­mo ug­dy­mu, bet ir spor­to ba­zių val­dy­mu”, – kal­bė­jo G.Dauk­šys, ne kar­tą vie­šai sa­kęs, kad mies­to sta­dio­nu ūkiš­kiau­siai ga­lė­tų rū­pin­tis vie­tos fut­bo­lo klu­bas, o ne sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nė įstai­ga.

Pra­bi­lo ir ASRC dir­ban­tys tre­ne­riai. To­mas Vai­ni­ko­nis tei­ra­vo­si, ko­dėl nuo­lat pi­la­mas pur­vas ant įstai­gos, o A.An­dru­šai­tis pra­kal­bo apie „feis­bu­ko ka­rus“.

„Ko­dėl dėl sa­vo po­zi­ci­jų ko­vo­ja­te juo­din­da­mi vi­są ASRC, į pa­gal­bą pa­si­tel­kia­te net po­li­ti­kus? Vie­šo­jo­je erd­vė­je mū­sų įstai­ga įvar­di­ja­ma kaip kaž­koks blo­gis, esą ir va­do­vai sa­lių ne­duo­da, fut­bo­lą skriau­džia, tre­ne­riai va­gia. Tai tik­rai ne­ska­ti­na vai­kų spor­tuo­ti, net­gi at­bai­do, už fi­nan­sa­vi­mą ko­vo­ki­te sva­riais ar­gu­men­tais, bet ne­juo­din­ki­te mū­sų“, – kal­bė­jo ASRC at­sto­vai.

Kaip pas­ku­ti­nį pa­vyz­dį tre­ne­riai pri­mi­nė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio An­driaus Ju­čo pa­si­sa­ky­mą feis­bu­ko pa­sky­ro­je, jo es­mė – vai­kams, ku­rie vyks­ta į var­žy­bas, ski­ria­mi maist­pi­ni­giai, bet jų pa­nau­do­ji­mo kon­tro­lė – esą ne­pa­kan­ka­ma. Po­li­ti­ko ži­nio­mis, šiais me­tais iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ASRC ug­dy­ti­nių maist­pi­ni­giams bu­vo skir­ta 40 tūkst. eu­rų, o at­ei­nan­čiais me­tais įstai­ga pa­gei­dau­ja gau­ti tri­skart tiek.

Ga­li­mu ne­są­ži­nin­gu­mu kal­ti­na­mus tre­ne­rius gi­na ASRC di­rek­to­rius To­mas Stu­pu­ris, sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je pa­tei­kęs at­sa­ky­mą A.Ju­čui, ku­rio es­mi­nis tei­gi­nys – Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre maist­pi­ni­giai nie­ka­da nė­ra mo­ka­mi iš mies­to pa­skir­to biu­dže­to, bet iš įstai­gos už­dirb­tų lė­šų, ge­rai įver­ti­nus var­žy­bas bei jų vyk­dy­mo spe­ci­fi­ką. Di­rek­to­rius taip pat pri­me­na, kad, pa­gal da­bar­ti­nę tvar­ką, po kiek­vie­nų var­žy­bų de­le­ga­ci­jos va­do­vas at­si­skai­to bu­hal­te­ri­jai už nak­vy­nės pa­slau­gas, iš­mo­kė­tus maist­pi­ni­gius ir ki­tas su da­ly­va­vi­mu var­žy­bo­se su­si­ju­sias iš­lai­das, pri­sta­tant ži­nia­raš­čius, ku­riuo­se yra spor­ti­nin­kų są­ra­šas ir kiek­vie­no jų pa­ra­šas už iš­mo­kė­tus maist­pi­ni­gius, taip, kaip to rei­ka­lau­ja­ma pa­gal Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus.

„Jūs tie­siog pik­ty­biš­kai kir­ši­na­te žmo­nes, siek­da­mi pa­siek­ti tuš­čią po­li­ti­nę šlo­vę leng­viau­siu ke­liu, nes dirb­ti są­ži­nin­gai yra per sun­ku, kam čia dar var­gin­tis ir gi­lin­tis į si­tu­a­ci­ją“, – T.Stu­pu­ris ra­gi­na po­li­ti­kus pir­miau­sia iš es­mės su­si­pa­žin­ti su si­tu­a­ci­ja, o po to da­ry­ti iš­va­das.

Dis­ku­si­jo­je su spor­to ben­druo­me­ne A.Ju­čas ne­da­ly­va­vo, o ASRC di­rek­to­rius T.Stu­pu­ris jos klau­sė­si, bet bu­vo vi­siš­kai ne­kal­bus.

Apie kon­kre­čias spor­tui nu­ma­ty­tas lė­šas tai pat kal­ba­ma ne­bu­vo, me­ras pri­mi­nė, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės 2020 me­tų biu­dže­tas bus svars­to­mas po­sė­dy­je, ku­ris vyks pas­ku­ti­nį sau­sio ket­vir­ta­die­nį.

Anbo
Pranešimai: 6955
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: DFK Dainava

2019 Gru 07 06:55

Vienu žodžiu širšių lizdas :)

Respublik
Pranešimai: 1937
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: DFK Dainava

2019 Gru 07 08:40

Ypatingai šią savaitę tokiu yra mažiausiai kas antra biudžetinė sporto mokykla atrodo. Galėtų dar kokį nacionalinį protestą suorganizuoti arba jungtis prie pedagogų streikų.

Grįžti į