bronius
Vyr. diskusijų administratorius
Pranešimai: 10513
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 14:01
Palaikoma komanda: LT rinktinė
Miestas: Vilnius

Re: Įvairios bazės

2014 Rgp 23 00:02

Stadionui remontuoti lėšų buvo gauta iš 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos pagal projektą „Tarptautinių socialinių ryšių plėtojimas per sportą Šilalės ir Mamonovo savivaldybėse". Projekte buvo numatyta renovuoti sporto stadionus mūsų mieste ir Mamonove
- Tai taip ir nesupratau iš kur babkės parėjo. Užmuilinta ir dar muilu patepta.. Rusai stadioną atnaujino, ar ką? Ir prie ko čia lenkai?

Žygutis
Pranešimai: 422
Užsiregistravo: 2014 Lie 17 12:56
Palaikoma komanda: Lietuvos rinktinė.
Miestas: Vilkaviškio raj.

Re: Įvairios bazės

2014 Rgp 23 23:11

:lol: :lol:
:mrgreen: Laikas bėga, bet futbolas išlieka tas pats.

Behemoth'c
Pranešimai: 747
Užsiregistravo: 2014 Sau 06 08:52
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: Įvairios bazės

2014 Spa 09 14:24

Europos futbolo užkampis
http://lzinios.lt/lzinios/komentarai/eu ... pis/188776" onclick="window.open(this.href);return false;

Vilmantas REMEIKA
Fut­bo­lo ger­bė­jams šian­dien šven­tė - Lie­tu­vos rink­ti­nė Vil­niu­je žais Eu­ro­pos čem­pio­na­to at­ran­kos rung­ty­nes su es­tais. Sek­ma­die­nį čia pri­ims Slo­vė­ni­jos ko­man­dą. Bet kiek­vie­nos to­kios šven­tės pro­ga pri­si­me­na­me ir sa­vo fut­bo­lo gė­dą - ap­verk­ti­ną sta­dio­nų būk­lę.
Kal­bu ne apie nuo­lat kos­me­tiš­kai par­emon­tuo­ja­mus A ir I ly­gos sta­dio­nu­kus, o apie tai, kad na­cio­na­li­nė rink­ti­nė tuoj ne­tu­rės kur žais­ti tarp­tau­ti­nių rung­ty­nių.

Anks­čiau bu­vo gė­da pri­im­ti ita­lus, vo­kie­čius ir is­pa­nus, ku­rie at­vi­rai ty­čio­jo­si iš mū­sų fut­bo­lo inf­ras­truk­tū­ros. Da­bar jau ne­jau­ku pa­si­tik­ti ir es­tus su slo­vė­nais.

Vos prieš ke­lias sa­vai­tes ne­bu­vo­me ti­kri, ar šios rung­ty­nės aps­kri­tai vyks sos­ti­nės LFF sta­dio­ne, kur vi­rė aikš­tės apš­vie­ti­mo bokš­tų at­nau­ji­ni­mo dar­bai. Kaip ne­links­mai pa­juo­ka­vo Fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ju­lius Kve­da­ras, rink­ti­nei ne­tru­kus ga­li tek­ti per­si­kel­ti į Mins­ką ar Ry­gą.

Na­cio­na­li­nio sta­dio­no nė­ra ir ka­žin ar bus, to­dėl ten­ka vers­tis su tuo, ką tu­ri­me. Kad ati­tik­tų UE­FA rei­ka­lau­ja­mus 4 ka­te­go­ri­jos kri­te­ri­jus, LFF sta­dio­nui dar trūks­ta 2,5 tūkst. vie­tų žiū­ro­vams (da­bar yra 5,5 tūks­tan­čio). UE­FA lei­džia čia žais­ti, nes ge­res­nės are­nos tie­siog ne­tu­ri­me. Kau­no S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no sta­dio­ne įreng­ta 9 tūkst. vie­tų, bet komp­lek­so būk­lė siau­bin­ga. Mi­nios žiū­ro­vų per rung­ty­nes su­ke­lia to­kį kons­truk­ci­jų siū­ba­vi­mą, kad, at­ro­do, vi­sos tri­bū­nos tuoj nu­virs į aikš­tę. 2008 me­tais Ma­ri­jam­po­lė­je du­ris at­vė­ręs "Ar­vi" sta­dio­nas apy­nau­jis, bet pa­gal UE­FA kri­te­ri­jus ja­me ga­li vyk­ti tik že­miau­sio - C - ly­gio rung­ty­nės. Ki­taip ta­riant, į Su­val­ki­jos sos­ti­nę ga­lė­tu­me at­vež­ti San Ma­ri­no mė­gė­jus.

Ką tu­ri Es­ti­ja ir Slo­vė­ni­ja, pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių ir ša­lies plo­tą la­bai pa­na­šios į Lie­tu­vą? Es­tai jau de­šimt­me­tį džiau­gia­si kom­pak­tiš­ku 10 tūkst. vie­tų "A Le Coq" sta­dio­nu Ta­li­ne. Jo sta­ty­bos kai­na­vo 35 mln. eu­rų. Slo­vė­nai ga­li rink­tis Liub­lia­ną ar­ba Ma­ri­bo­rą. Liub­lia­no­je vos per me­tus 2010-ai­siais iš­ki­lo 17 tūkst. vie­tų sta­dio­nas "Sto­ži­ce", kai­na­vęs 57 mln. eu­rų. Ma­ri­bo­re pa­se­nęs sta­dio­nas "Ljuds­ki vrt" prieš ket­ve­rius me­tus vir­to šiuo­lai­kiš­ka 13 tūkst. vie­tų are­na. Su­nku pa­ti­kė­ti, kad re­no­va­ci­jos dar­bai slo­vė­nams at­siė­jo tik 10 mln. eu­rų.

O kiek šim­tų mi­li­jo­nų mes jau su­ki­šo­me į Šeš­ki­nės sta­dio­no griau­čius? Tiks­liai tur­būt ne­at­sa­kys nie­kas. Be­je, gir­dė­jo­te - Vil­niaus mies­to me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas jau pa­ža­dė­jo at­nau­jin­ti epi­nės sta­ty­bos dar­bus? Re­gis, sos­ti­nės me­ro rin­ki­mų kam­pa­ni­ja įsi­bė­gė­ja.

Tai­gi fut­bo­lo rink­ti­nei ten­ka glaus­tis LFF sta­dio­ne, ku­rio dirb­ti­nę ve­ją (!) kas­dien rai­žo ne tik pro­fe­sio­na­lai, bet ir mė­gė­jai bei vai­kai. Vie­na aiš­ku - Fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja nau­jo sta­dio­no pa­ti ne­pas­ta­tys. Rei­kia ati­tin­ka­mo vals­ty­bės po­žiū­rio. Jis ir­gi nu­vi­lia. Ga­li­ma pri­si­min­ti anks­tes­nio prem­je­ro ne­pa­ma­tuo­tus par­eiš­ki­mus per pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­nų is­pa­nų vi­zi­tą: esą ge­rų sta­dio­nų Lie­tu­vo­je bus, kai at­va­žiuos Mad­ri­do "Real" ar Lon­do­no "Chel­sea". "Su­ži­bė­jo" ir krep­ši­nį die­vi­nan­tis Kau­no me­ras. Anot jo, fut­bo­li­nin­kai tu­ri ei­ti krep­ši­nin­kų pė­do­mis: kai iš­si­ko­vos tei­sę reng­ti Eu­ro­pos čem­pio­na­tą, pra­dės ir sta­dio­nus sta­ty­ti. Jei šį tą iš­ma­no­te apie spor­tą, ti­kriau­siai su­vo­kia­te to­kio pa­ly­gi­ni­mo ab­sur­diš­ku­mą.

LFF sta­dio­nas vir­to pa­grin­di­nių fut­bo­lo var­žy­bų cen­tru. Kai per­nai Vil­niaus "Žal­gi­ris" sėk­min­gai ko­vė­si Eu­ro­po­je, čia gau­siai at­vy­kę ai­rių ir len­kų žur­na­lis­tai tik krai­pė gal­vas. Su­pran­ta­ma, ko­dėl - to­kie sta­dio­nai pūp­so ko­ne kas an­tra­me Len­ki­jos ar Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mies­te­ly­je.

Šį va­ka­rą fut­bo­li­nin­kų ko­va vyks švie­čiant nau­joms pro­žek­to­rių lem­poms. Anks­tes­nė sta­dio­no apš­vie­ti­mo sis­te­ma ne­ati­ti­ko rei­ka­la­vi­mų. Per­nai "Žal­gi­rio" ir ar­mė­nų rung­ty­nių pa­bai­go­je vi­sa elek­tros sis­te­ma iš­si­jun­gė. Ne­duok­die, jei šį va­ka­rą vėl nu­tik­tų kas nors pa­na­šaus. Tuo­met ki­tų na­cio­na­li­nės ko­man­dos rung­ty­nių su J. Kve­da­ru prieš­aky­je ti­krai vyk­tu­me ste­bė­ti į Mins­ką ar Ry­gą.

bronius
Vyr. diskusijų administratorius
Pranešimai: 10513
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 14:01
Palaikoma komanda: LT rinktinė
Miestas: Vilnius

Re: Įvairios bazės

2014 Gru 18 00:37

Dainavos dirbtinės dangos stadione Alytuje kyla tribūnos
http://fkdainava.lt/lt/naujiena/369-dir ... bunos.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Alytausgidas.lt informacija

Paveikslėlis
Alytausgidas.lt nuotr.

Sintetinės dangos stadione Vilties gatvėje, prie Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos, statomos tribūnos. Statybininkų teigimu, darbai neužtruks – dabar atliekamas betonavimas, statomi pamatai, o tribūnos su 324 sėdimomis vietomis ir dengtu stogu, kaip tikimasi, bus įrengtos artimiausiu metu. „Tribūnas įrengsime artimiausią savaitgalį“, - Alytausgidas.lt sakė įmonės „Vaigora“ darbuotojai, panašius statinius statantys ir Lietuvoje, ir užsienyje. Buvusiam krepšininkui Vaidui Jurgilui priklausanti, Kaune veikianti įmonė Alytuje yra įrengusi tribūnas miesto stadione ir sporto rūmuose. Alytaus miesto savivaldybės sporto ir rekreacijos skyriaus duomenimis, stadione prie Dainavos mokyklos statoma metalinė tribūna iš 2 ir 4 eilių. Dviejų eilių tribūnoje bus 144, keturių eilių –180 vietų. Tribūnos bus sukomplektuotos su plastikinėmis 32 cm aukščio ir 43 cm sėdimo pločio kėdutėmis, kurios pagamintos naudojant ultravioletinių spindulių stabilizatorių, garantuojantį ilgametį spalvos neišblukimą. Tribūnos, kurias dalinai dengs 24 x 4 m stogas, su įrengimu kainuos apie 100 tūkst. litų. Jas įrengus, sintetinės dangos stadione iki jo pasirengimo aukščiausio lygio varžyboms beliks paskutinis žingsnis - prožektoriai. Atsiradus aikštės apšvietimui, čia galės būti rengiamos ne tik vaikų, jaunimo bei senjorų, tačiau ir stipriausių Lietuvos futbolo lygų komandų rungtynės. Dainavos pagrindinės mokyklos pastate prie stadiono veikia kambariai, skirti futbolininkams, teisėjams, patalpos su dušinėmis ir tualetais bei metodinis kabinetas treneriams ir kitiems futbolo specialistams.

bronius
Vyr. diskusijų administratorius
Pranešimai: 10513
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 14:01
Palaikoma komanda: LT rinktinė
Miestas: Vilnius

Re: Įvairios bazės

2014 Gru 18 00:43

o tribūnos su 324 sėdimomis vietomis ir dengtu stogu, kaip tikimasi, bus įrengtos artimiausiu metu. „Tribūnas įrengsime artimiausią savaitgalį“
- Kada tas artimiausias metas ar savaitgalis, internete neradau. Kaip ir straipsnio patalpinimo datos. Jei kas radote - pasidalinkite.

Anbo
Pranešimai: 6632
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: Įvairios bazės

2014 Gru 18 09:26

Geros žinios dėl Alytaus dirbtinės dangos aikštės. Ateityje pravers :)

Gal yra kokių poslinkių dėl Trakų stadiono?

šiaip
Pranešimai: 3241
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 17:49

Re: Įvairios bazės

2014 Gru 18 09:52

o tribūnos su 324 sėdimomis vietomis ir dengtu stogu, kaip tikimasi, bus įrengtos artimiausiu metu. „Tribūnas įrengsime artimiausią savaitgalį“
- Kada tas artimiausias metas ar savaitgalis, internete neradau. Kaip ir straipsnio patalpinimo datos. Jei kas radote - pasidalinkite.
fkdainava.lt tą naujieną įdėjo lapkričio 11 dieną. Tai pagal idėją jau turėtų būti. Žinant, kad Alytuje futbolo infrastruktūra paprastai statoma kokius 3-4 kartus ilgiau nei kitur Lietuvoje, tai kaži, ar jau yra pastatyta :)

...

Re: Įvairios bazės

2014 Gru 18 09:53

iki jo pasirengimo aukščiausio lygio varžyboms beliks paskutinis žingsnis - prožektoriai.


Tai kurių galų ten jiems Alytaus miesto stadionas??? Dėl grožio??? Kad pievutę būtų galima puoselėti???

patriotas
Pranešimai: 295
Užsiregistravo: 2010 Vas 11 16:38
Palaikoma komanda: DAINAVA

Re: Įvairios bazės

2014 Gru 18 17:55

tribūnų dar nėra , tik stogelis :lol:

...

Druskininkai

2015 Vas 02 12:00

Druskininkai ir vėl pavarė


Šeštadienį šiame kurorte atidarytas Sportininkų rengimo centras

Jame – universali sporto salė. Nuleidus specialias užuolaidas ją galima padalyti ir į dvi atskiras sales. Vykstant svarbioms varžyboms, specialios užuolaidos gali būti pakeltos ir pristatytos mobilios žiūrovų tribūnos, talpinančios iki 600 vietų.

Taip pat yra 8 takų 25 metrų baseinas, specialios salės kovinių sporto šakų – bokso, imtynių – treniruotėms. Antrajame etape planuojama statyti apgyvendinimo patalpas, kuriose turėtų būti ir retinto oro kambariai, o trečiuoju etapu numatyta įrengti infrastruktūrą lauke – stadioną su tribūnomis, aikštynus. Projektą siekiama baigti 2017 metais, kad čia galėtų vykti Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurės finalinis etapas.


bronius
Vyr. diskusijų administratorius
Pranešimai: 10513
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 14:01
Palaikoma komanda: LT rinktinė
Miestas: Vilnius

Re: Įvairios bazės

2015 Vas 23 14:04

Prasprūdęs pro akis straipsnis. Toks pirmas stadionas, vadinamas „Fanų“ stadionu jau gyvuoja prie Vladislavo Sirokomlės vid. m-klos.

Vilniuje planuojama įrengti modernius sporto aikštynus prie mokyklų
http://www.vilnius.lt/index.php?1944015033" onclick="window.open(this.href);return false;
2014-12-03

Paveikslėlis

Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien svarstys klausimą - leisti išnuomoti prie Vilniaus švietimo įstaigų esančius sporto aikštynus privatiems investuotojams, kurie įsipareigotų savo lėšomis (ne mažiau kaip 800 tūkst. eurų į vieną aikštyną) per dvejus metus juos atnaujinti. Planuojama, kad rekonstruodami aikštynus, investuotojai įrengs ne tik standartus atitinkančias futbolo bei krepšinio aikšteles, bet ir bėgimo takus, treniruoklių aikšteles, bei įsipareigos prižiūrėti techninę aikštynų būklę. „Modernūs, įvairioms sporto šakoms pritaikyti aikštynai arčiau gyvenamųjų namų taps bendruomenių sveikatingumo vieta ir paskatins jaunimą pradėti daugiau sportuoti, dalyvauti varžybose, padės atrasti daugiau talentingų jaunų sportininkų, pritrauks investicijų“, - vardijo parengto projekto privalumus Vilniaus meras A. Zuokas.

Išnuomojus aikštynus, mokyklos ir toliau nevaržomai ir nemokamai naudosis jais kiekvieną mokslo metų dieną sporto veiklai bei renginiams organizuoti, sportuoti pagal iš anksto suderintą grafiką bus sudarytos sąlygos ir vietos bendruomenei, senjorams. Jau parengti ir techniniai projektai pirmiesiems penkiems aikštynams, esantiems prie Vilniaus Pilaitės gimnazijos, „Ryto“ progimnazijos, Žirmūnų gimnazijos, Lazdynų vidurinės mokyklos bei „Žaros“ vidurinės mokyklos.

Daugiau nuotraukų: http://www.slideshare.net/MerasZuokas/m ... -aikstynas" onclick="window.open(this.href);return false;
Techniniai projektai parengti šioms įstaigoms:
• Vilniaus Pilaitės gimnazijos, Įsruties g. 3, Pilaitė
• Vilniaus „Ryto“ progimnazijos, D. Gerbutavičiaus g. 9, Karoliniškės
• Vilniaus Žirmūnų gimnazijos, Žirmūnų g. 37, Žirmūnai
• Vilniaus Lazdynų vidurinės mokyklos, Žėručio g. 4, Lazdynai
• Vilniaus „Žaros“ vidurinės mokyklos, Karklėnų g. 13, Naujoji Vilnia

Behemoth'c
Pranešimai: 747
Užsiregistravo: 2014 Sau 06 08:52
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: Įvairios bazės

2015 Kov 24 09:32

Šilutės miesto stadionas
http://www.fksilute.lt/team-announcemen ... ostadionas" onclick="window.open(this.href);return false;

Šilutės stadiono treniruočių aikštės kokybė "gerėja ir gerėja" net malonu treniruotis su vaikais ar su vyrais. Be problemų galėtų vykti ir arklių,šunų ar keturačių varžybos.Futbolo aikštė (pieva) tam puikiai tinkama. Jei valdininkas savo darbo kabinete turėtų kreivą, iškilnotą darbo stalą arba krepšinio salėje būtų tokios grindys {kaip šiose nuotraukose} ..............? Tokioje aikštėje susižeisti vieni juokai. Per 40metų nei žingsnelio į priekį........
Paveikslėlis

Paveikslėlis

Paveikslėlis

...

Re: Įvairios bazės

2015 Kov 24 09:40

gaila, kad mažos foto.. o tai ne taip baisu, kaip aprašyme. :P

haus
Pranešimai: 374
Užsiregistravo: 2014 Vas 28 00:02
Palaikoma komanda: Utenis, Žalgiris

Re: Įvairios bazės

2015 Bal 09 19:50

Šiandien važiuodamas pro Grigiškes sugalvojau paveizėti į jųjų stadioną. Tą stadioną kurį prieš 4 metus Vilniaus savivaldybė 15 metų išnuomavo Vilniaus tada dar VMFD "Žalgiris" komandos vadovybei. Čia manau niekam ne naujiena kad Žalgiris ten nieko taip ir nedarė nors pažadų buvo labai daug. Man tik idomu gal kas arčiau prieinantis prie komandos valdybos žino kodėl nieko taip ir nebuvo daroma? Nenorėjo stadiono dalintis su vietiniais briedžiais? Neapsimokėjo nes LFF stadione yra pigiau ir geriau? Pamatė kad finansiškai netempia?

Kas liečia pati stadioną tai jis paliko apleisto užkampio vieta su labai gera privažiavimo galimybe ir perspektyva turėti nuėmus bėgimo asfalto takus nebloga futbolo stadioną ne tik treniruotėms kaip buvo planuojama bet ir tribūnas iki 1000 vietų ir auto parkingui vietos sočiai.
Prikabinti failai
222.jpg
222.jpg (74.09 KiB) Peržiūrėta 5913 kartus(ų)

Grįžti į