...

Re: Sukčiai, lažybininkai ir sutartos rungtynės

2014 Gru 10 13:38

LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJA

TAISYKLĖS DĖL DALYVAVIMO FUTBOLO KLUBŲ VALDYME

1. BENDROSIOS NUOSTATOS:
1.1. Šiųtaisykliųtikslas ir paskirtis yra užtikrinti, jog futbolo klubai nebūtųvaldomi ir/ar kontroliuojami asmenų,
galinčiųtokiems futbolo klubams daryti neigiamąekonominę, finansinęar kitokio pobūdžio įtaką, bei siekti,
kad futbolo klubus valdantys asmenys atitiktųtokįreikalavimųlygį, kuris padėtųužtikrinti ir saugotų
tinkamąLFF varžybų, LFF varžybose dalyvaujančiųfutbolo klubųbei paties futbolo kaip sporto šakos
reputaciją.
1.2. Šios taisyklės nustato reikalavimus futbolo klubus valdantiems asmenims, su tuo susijusias šiųasmenųbei jų
valdomųfutbolo klubųpareigas bei jųatsakomybęuž šiųpareigųnevykdymąir/ar netinkamąvykdymą.
2. SĄVOKOS:
2.1. Valdantis asmuo – fizinis asmuo:
a) einantis Klubo vadovo ir/ar Klubo valdymo organo nario pareigas, ir/ar
b) esantis Klubo dalyviu, tiesiogiai ar netiesiogiai per kitus su juo susijusius asmenis ir/ar kartu su juos
susijusiais asmenimis turintis ne mažiau kaip 1/5 balsavimo teisiųKlubo dalyviųsusirinkimuose, ir/ar
c) kuriam yra suteiktos Klubo valdymo organųkompetencijąsudarančios visos ar dalis teisių, ir/ar
d) kitaip turintis ir/ar galintis daryti reikšmingą įtakąKlubo valdymo organųir/ar Klubo dalyvių
priimamiems sprendimais.
2.2. Klubas – futbolo klubas.
2.3. Taisyklės – šios taisyklės dėl dalyvavimo futbolo klubųvaldyme.
2.4. LFF – Lietuvos futbolo federacija.
2.5. LFF VK – Lietuvos futbolo federacijos Vykdomasis komitetas.
2.6. Skyrius - Lietuvos futbolo federacijos Licencijavimo skyrius.
2.7. Drausmės kodeksas – Lietuvos futbolo federacijos Drausmės kodeksas.
3. DALYVAVIMO KLUBO VALDYME RIBOJIMAS:
3.1. Joks asmuo neturi teisės būti KlubąValdančiu asmeniu ir joks Klubas negali turėti Valdančio asmens,
kuris/dėl kurio:
3.1.1. negali būti Klubą Valdančiu asmeniu ir/ar dalyvauti Klubo valdyme sutinkamai su Lietuvos
Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir/ar LFF priimtomis taisyklėmis;
3.1.2. įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra/buvo teistas ne mažesne nei 12 (dvylikos) mėnesiųlaisvės
atėmimo bausme ir/ar buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, pasireiškusia nesąžiningu
ir/ar negarbingu elgesiu, nepriklausomai nuo paskirtos bausmės, jeigu atitinkamas teistumas nėra
pasibaigęs;
3.1.3. jis yra ir/ar anksčiau buvo Valdančiu asmeniu kitame Klube, kuris jam būnant jįValdančiu asmeniu
ar vėliau dėl tokio Klubo valdymo, jam esant Valdančiu asmeniu, bankrutavo, tapo nemokiu ir
neatkūrėmokumo, pasitraukė(buvo pašalintas) išLFF (ar kitųLFF pripažįstamųfutbolo
organizacijųvykdomų) varžybųnepasibaigus sezonui ir/ar nustojo vykdyti savo kaip futbolo klubo
veiklą ir jos neatnaujino;
3.1.4. buvo pripažintas padariusiu arba pripažino padaręs bet kuriuo ankstesniu metu:
3.1.4.1. pažeidimą, užkurįjam buvo skirta draudimo dalyvauti su futbolu susijusioje veikloje
sankcija;
3.1.4.2. Drausmės kodekso 44 straipsnyje numatyta ir/ar jąatitinkančiąveiką;
3.1.4.3. Drausmės kodekso 45 straipsnyje ir/ar jąatitinkančiąveiką;
3.1.4.4. taisyklių, draudžiančias dalyvavimąlažybose, susijusiose su varžybomis, kuriuose dalyvauja
Klubai, pažeidimą;
3.1.4.5. veiksmus, kuriais buvo padaryta žala LFF ir/ar futbolo kaip sporto šakos reputacijai;
3.1.4.6. veiksmus, sukėlusius žymiąturtinę žaląLFF ir bet kuriam Klubui;
3.1.4.7. kitus veiksmus, kurie laikytini nesuderinamais su dalyvavimu atitinkamo Klubo valdyme;
3.1.5. yra kitųaplinkybių, sudarančiųpagrindą manyti, jog tokiam asmeniui dalyvaujant atitinkamo Klubo
valdyme, gali būti pažeidžiama arba neigiamai įtakojama to Klubo, LFF, LFF varžybų, kitų LFF
varžybose dalyvaujančiųfutbolo klubųbei paties futbolo kaip sporto šakos reputacija ir
integralumas.
3.2. Skyriui nustačius, jog Klubą Valdantis asmuo neturi teisės būti Valdančiu asmeniu pagal šiųTaisyklių3.1.
punktą, Skyrius pateikia atitinkamam Klubui reikalavimąužtikrinti, jog per Skyriaus nustatytąterminą, kuris
negali būti trumpesnis nei 7 (septynios) dienos, toks Klubą Valdantis asmuo būtųpašalintas ir/ar pats
pasitrauktųišKlubo valdymo. Klubas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto Skyriaus nustatyto
termino pabaigos, privalo pateikti Skyriui įrodymus, jog toks Klubas įvykdėreikalavimądėl atitinkamo
asmens pašalinimo ir/ar pasitraukimo išKlubo valdymo.
4. INFORMAVIMO IR LEIDIMO GAVIMO PAREIGA:
4.1. Ne vėliau kaip iki kiekvienųeinamųjųmetų kovo 15 d., kiekvienas Klubas privalo pateikti Skyriui:
4.1.1. jį Valdančiųasmenųsąrašą, kuriame pateikiama informacija apie Valdančius asmenis, nurodant jų
vardą, pavardę, Klube užimamąstatusąir/ar pareigas ir kitąinformaciją, sudarančiąprielaidas jįlaikyti
KlubąValdančiu asmeniu;
4.1.2. kiekvieno Klubą Valdančio asmens pasirašytądeklaraciją, kuria jis patvirtina, jog nėra šiųTaisyklių3.1.
punkte nurodytųaplinkybių, bei įsipareigoja laikytis Taisyklių, Drausmės kodekso bei kitų jo atžvilgiu
taikytinų ir/ar jam privalomųLFF taisyklių. Deklaracijos forma yra pateikiama šiųTaisykliųpriede Nr.
1.
4.2. Asmuo tapti KlubąValdančiu asmeniu gali tik gavęs išankstinįLFF VK leidimą.
4.3. Tuo atveju, jeigu asmuo ketina tapti nauju atitinkamo Klubo Valdančiu asmeniu:
4.3.1. atitinkamas Klubas iki tokio asmens tapimo nauju Klubą Valdančiu asmeniu privalo pateikti Skyriui
pranešimąapie to asmens ketinimątapti nauju KlubąValdančius asmeniu, kuriame turi būti pateikta
išsami informacija apie jo dalyvavimąKlubo valdyme ir tokio dalyvavimo pobūdįjam tapus Klubą
Valdančiu asmeniu, taip pat tokio asmens užpildytą ir pasirašytą deklaraciją (priedas Nr. 1),
patvirtinančią, jog nėra šiųTaisyklių3.1. punkte nurodytųaplinkybių tokio asmens atžvilgiu;
4.3.2. atitinkamas Klubas privalo pateikti Skyriui jo nustatytais terminais kitą Skyriaus prašomąinformaciją
ir dokumentus, kuriuos Skyrius mano poreikįgauti, siekiant įvertinti asmens, ketinančio tapti nauju
KlubąValdančiu asmeniu, atitikimąTaisyklių 3.1. punkte nustatytiems reikalavimams;
4.3.3. Skyrius turi teisęsavo iniciatyva rinkti informacijąir duomenys apie atitinkamąnauju Klubą
Valdančiu asmeniu ketinantįtapti asmenį;
4.3.4. Skyrius parengia ir pateikia LFF VK savo išvadądėl atitinkamo asmens, ketinančio tapti Valdančiu
asmeniu, galimybės būti Valdančiu asmeniu sutinkamai su Taisyklių3.1. punkte nurodytomis
aplinkybėmis ir reikalavimais;
4.3.5. LFF VK artimiausiame posėdyje po Skyriaus išvados gavimo priima sprendimądėl leidimo tapti
KlubąValdančiu asmeniu suteikimo; LFF VK, priimdamas sprendimądėl atitinkamo leidimo
suteikimo nėra saistomas Skyriaus išvados;
4.3.6. atitinkamas asmuo, ketinantis tapti nauju KlubąValdančiu asmeniu, juo gali tapti tik po to, kai LFF
VK priima sprendimą suteikti leidimątokiam asmeniui tapti atitinkamo Klubo Valdančiu asmeniu.
4.4. LFF VK gali atsisakyti suteikti leidimą atitinkamam asmeniui tapti nauju KlubąValdančiu asmeniu, jeigu:
4.4.1. Klubo pateikti dokumentai neatitinka šiųTaisyklių nustatytųreikalavimų, pateikti ne visi Taisyklėse
nustatyti ar papildomai pareikalauti duomenys ir dokumentai ar jie yra neteisingi;
4.4.2. LFF VK nuomone, asmuo, ketinantis tapti nauju KlubąValdančiu asmeniu neatitinka Taisyklių3.1.
punkte nustatytų reikalavimų.
4.5. LFF VK gali panaikinti leidimą tapti KlubąValdančiu asmeniu, jeigu:
4.5.1. leidimas buvo gautas apgaulės būdu ar kitaip pažeidus LFF taisykles ar kitus teisės aktus;
4.5.2. asmuo, kuriam rinkti ar skirti buvo išduotas leidimas, nebeatitinka šiųTaisyklių nustatytų
reikalavimųleidimui suteikti.
4.6. Apie priimtąsprendimąpanaikinti leidimąpranešama Klubui. LFF VK priėmus sprendimąleidimą
panaikinti, Klubas privalo nedelsdamas privalo užtikrinti, kad atitinkamas KlubąValdantis asmuo, dėl kurio
buvo suteiktas LFF VK panaikintas leidimas, būtų pašalintas ir/ar pasitrauktųišKlubo valdymo.
4.7. Klubas, pasikeitus bet kokiems duomenims, nurodytiems remiantis Taisyklių4.1. punkte pateikiamoje
deklaracijoje, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo duomenųpasikeitimo, privalo
pateikti Skyriui atnaujintą, sutinkamai su Taisyklių4.1. punktu užpildytądeklaraciją.
4.8. Klubą Valdantis asmuo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas, po to, kai atsiranda Taisyklių
3.1. punkte nurodytos aplinkybės ir/ar jis dėl bet kokiųpriežasčiųnustoja būti Valdančiu asmeniu, apie šių
aplinkybiųatsiradimąturi informuoti atitinkamą Klubąir Skyrių.
4.9. Klubas ir atitinkamas Valdantis asmuo privalo užtikrinti, jog vykdant šioje Taisykliųdalyje (4 dalis)
nustatytus įpareigojimus, pateikiama informacija būtų išsami ir teisinga bei atsako už šios pareigos
netinkamąvykdymą.
5. ATSAKOMYBĖ:
5.1. Drausmės kodekso nustatyta tvarka yra skiriamos sankcijos Klubui, kuris:
5.1.1. turi Valdantįasmenį, neturintįteisės būti Valdančiu asmeniu sutinkamai su šiomis Taisyklėmis,
išskyrus atvejus, kai Klubas įrodo, jog jis nežinojo ir negalėjo žinoti, jog atitinkamas asmuo
negali/negalėjo būti Valdančiu asmeniu;
5.1.2. pažeidėTaisyklių3.2. punkte nurodytąpareigą;
5.1.3. pažeidėbet kuriąišTaisyklių4 dalyje nurodytąpareigą.
5.2. UžTaisyklių5.1. punkte nurodytus pažeidimus Klubui gali būti skiriama bet kuri Drausmės kodekse
nustatyta sankcija.
Sankcijos skirimas neatleidžia Klubo nuo pareigos pašalinti padarytąpažeidimą. Kompetentingas LFF
organas, skirdamas Klubui sankciją, nustato terminą, per kurįatitinkamas pažeidimas turi būti pašalintas.
Klubui nepašalinus pažeidimo per papildomąterminą, jam gali būti skiriamos naujos Drausmės kodekse
numatytos sankcijos.
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
6.1. Taisyklės yra privalomos ir taikomos visiems Klubams, dalyvaujantiems, ketinantiems dalyvauti ir/ar
išreiškusiems norą/pageidavimą dalyvauti LFF A lygos varžybose ir/ar LFF I lygos pirmenybėse, bei juos
Valdantiems asmenims.
6.2. Ši Taisykliųredakcija įsigalioja nuo atitinkamo LFF VK sprendimo, kuriuos šios Taisyklės yra
patvirtinamos, priėmimo momento.
Šios taisyklės buvo patvirtinos 2013 m. kovo 28 d. Lietuvos futbolo federacijos Vykdomojo komiteto sprendimu.

LFF prezidentas LFF generalinis direktorius
Julius Kvedaras Edvinas Eimontas

...

Re: Sukčiai, lažybininkai ir sutartos rungtynės

2014 Gru 13 09:51

"Nepraloškime savo gyvenimo"
http://www.lff.lt/lt/article/nepraloskime_savo_gyvenimo" onclick="window.open(this.href);return false;

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bendradarbiaudama su Vokietijos Lošimų priklausomybių biuriu Bavarijoje, Miunchene, gavo išskirtines teises Lietuvoje viešinti minėtos organizacijos ir Vokietijos sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu sukurtą vaizdo klipą "Nepralošk savo gyvenimo".

Tai socialinė reklama, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į galimas problemas, jei lošimas tampa nekontroliuojamu, norima apsaugoti visuomenę nuo besaikio lošimo ir paskatinti lošti atsakingai ir kuria įspėjama - nepralošk savo gyvenimo.

Lietuvos futbolo federacija su partnerių pagalba skiria vis didesnį dėmesį sutartų rungtynių ir nelegalių lažybų prevencijai ir viena pirmųjų šalyje pradėjo ne tik viešai kalbėti apie šią problemą, bet ir perdavė sukauptą medžiagą teisėsaugos institucijoms.

2014 m. lapkričio 30 d. duomenimis, nuo 2004 m. į Lošimų priežiūros tarnybą kreipėsi 3498 asmenys su prašymais apriboti patekimą į lošimų organizavimo vietas.

Tyrimų duomenimis, Lietuvoje daugiau nei pusė (53 %) 18 – 40 metų amžiaus vyrų, gyvenančių didžiuosiuose Lietuvos miestuose, yra lošę azartinius lošimus. Trečdalis (33 %) aktyvių lošėjų pripažino, jog lošimas jiems kelia finansinių, psichologinių, bendravimo su šeima, draugais problemų.

Būkime atsakingi, dėmesingi, neabejingi savo ir kitų gyvenimams.

matvaju
Pranešimai: 1684
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 10:26

Re: Sukčiai, lažybininkai ir sutartos rungtynės

2014 Gru 22 12:01

Vidaus reikalų ministerija ruošia ginklus prieš sporto sukčius

BNS info

Vidaus reikalų ministerija siūlo numatyti baudžiamąją atsakomybę už nesąžiningą įtaką sporto rezultatams.

Pagal ministerijos parengtas pataisas, tas, kas sąmoningai paveiktų profesionalių sporto varžybų eigą arba rezultatą siekdamas pakeisti sporto varžybų nenuspėjamumą ir taip savo ar kitų naudai gautų materialinės naudos, būtų baudžiamas viešaisiais darbais, bauda arba areštu.

Ministerija taip pat siūlo nustatyti, kad valstybės tarnautojui būtų prilyginami profesionalių sporto varžybų dalyviai. Tai leistų juos patraukti atsakomybėn už kyšininkavimą ir papirkimą.

Pataisas parengė gegužę vidaus reikalų ir teisingumo ministrų sudaryta darbo grupė.

Vienas iš darbo grupės narių, parlamentaras Juras Požela BNS teigė, kad sudaryta darbo grupė, turėjusi dėti pastangas pažabojant nesąžiningą įtaką sporto rezultatams, „nuveikė nulinį darbą“. Jo teigimu, dabar siūlomos Baudžiamojo kodekso pataisos yra vienintelis daugiau nei pusę metų gyvuojančios darbo grupės darbas, o ir pastarosios, anot Seimo nario, praktiškai nesiskiria nuo jo pernai pateiktų pataisų.

Lietuva ne kartą sulaukė įtarimų dėl sutartų futbolo rungtynių. Organizacijos „Transparency International“ pernai atliktas tyrimas parodė, kad 55 proc. futbolininkų mano, jog nesąžiningi susitarimai dėl sporto varžybų rezultato yra paplitę.

...

Re: Sukčiai, lažybininkai ir sutartos rungtynės

2014 Gru 22 12:24

VRM siūlo baudžiamąją atsakomybę už sutartus rezultatus sporte

http://www.delfi.lt/sportas/futbolas/vr ... z3McZ2JDwc" onclick="window.open(this.href);return false;

bronius
Vyr. diskusijų administratorius
Pranešimai: 10867
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 14:01
Palaikoma komanda: LT rinktinė
Miestas: Vilnius

Re: Sukčiai, lažybininkai ir sutartos rungtynės

2015 Sau 08 10:15

Valdžia rezga pinkles sutartų rungtynių organizatoriams
2015-01-07 09:29
http://tv.lrytas.lt/?id=14195123401417793360" onclick="window.open(this.href);return false;

Valdžia užsimojo sunaikinti Lietuvos futbolą krečiantį sutartų rungtynių virusą. Vidaus reikalų ministerija teiks Seimui baudžiamojo kodekso pataisas, kurios numato baudžiamąją atsakomybę už nesąžiningą įtaką sporto rezultatams. Sukčiams dabar grės viešieji darbai, baudos ir net laisvės atėmimo bausmės. Futbolo federacija sveikina iniciatyvą, tačiau apgailestauja, kad pataisos Seime kelią skinasi itin sunkiai. Prieš pusantrų metų beveik analogiškas pataisas pateikęs parlamentaras Juras Požela įsitikinęs, kad jei ne biurokratų lėtumas, įstatymas galėjo būti priimtas seniai.

The Miz

Re: Sukčiai, lažybininkai ir sutartos rungtynės

2015 Sau 08 11:22

Sukčiams dabar grės viešieji darbai
netikiu, kad ims kuri sukciu ir privers su sluota padirbeti, negrebs lapu

šiaip
Pranešimai: 3398
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 17:49

Re: Sukčiai, lažybininkai ir sutartos rungtynės

2015 Sau 08 12:14

Sukčiams dabar grės viešieji darbai
netikiu, kad ims kuri sukciu ir privers su sluota padirbeti, negrebs lapu
Tai eis dirbtinę dangą su kastuviuku nuo sniego valyti :)

The Miz

Re: Sukčiai, lažybininkai ir sutartos rungtynės

2015 Sau 08 12:19

Tai eis dirbtinę dangą su kastuviuku nuo sniego valyti :)
galvoji kad prokuroras leis sniega stadione kasti? juk prastas nukasimas gali itakoti rungtiniu rezultatus

Trockij

Re: Sukčiai, lažybininkai ir sutartos rungtynės

2015 Kov 31 17:21

Latviai ir estai jau knebinėja kilpą, smaugiančią ir Lietuvos futbolą
Mindaugas Augustis,
http://www.DELFI.lt" onclick="window.open(this.href);return false;
2015 m. kovo 31 d. 17:06

Futbolą parodija verčiantys sukčiai suįžūlėjo tiek, kad nuo jų būtina gintis operatyvinėmis priemonėmis. Tai pamažu pradeda suvokti Baltijos šalių teisėsauga, pakilusi į pirmuosius mūšius su lažybų skandalų iniciatoriais. Nors patupdyti už grotų Latvijoje ir Estijoje kol kas dar nepavyko nieko, Lietuvos pareigūnai turi ko pasimokyti iš savo kolegų.

„Mums jau įtaisė tą vėžį“, – pripažino Lietuvos futbolo federacijos (LFF) prezidentas Julius Kvedaras.
Tą pačią diagnozę buvo galima drąsiai pateikti dar prieš dešimtmetį, kadangi parduotų rungtynių banga į Baltijos pajūrį atsirito gerokai anksčiau nei pradėtas pirmas oficialus LFF tyrimas.

Bet dabar į ligonio gydymo procesą mėginama įtraukti ir šalies teisėsaugos institucijas, turinčias įrankius, reikalingus augliams šalinti chirurginiu būdu.
Šią savaitę LFF kartu su UEFA organizavo trijų dienų seminarą, kuriame Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Generalinės prokuratūros pareigūnai sėmėsi patirties iš tarptautinę lažybų rinką analizuojančios „Sportradar“ agentūros, Europolo ir kaimyninių šalių teisėsaugos atstovų.
Tai, kad policijai ir prokuratūrai trūksta elementarių žinių apie machinacijas sporte, liudija praėjusiais metais šnipštu pasibaigę ikiteisminiai tyrimai. Vilniaus apygardos prokuratūra domėtis tamsiais futbolo užkulisiais ėmė sulaukusi LFF ir Lošimų priežiūros tarnybos pareiškimų, bet išjudinti iš vietos skandalingų istorijų tyrimų nesugebėjo.
Estijoje ir Latvijoje pareigūnų pastangos išsiaiškinti sudėtingas schemas tarp nusikaltėlių, jų tarpininkų, klubų ir žaidėjų buvo vaisingesnės.
Futbolininkų telefoninius pokalbius ir susirašinėjimus internetu perėmusi Estijos prokuratūra 2013 metų pabaigoje į dienos šviesą ištraukė grupuotę, nuvijusią sutartų rungtynių voratinklį.
Skandalo epicentre atsidūrė Narvos „Trans“ klubas ir aštuoni žaidėjai iš Estijos pirmenybių. Kaltinimų 2011-2012 metais surežisavus 17 dvikovų baigtis iš viso sulaukė 11 asmenų. Prokurorų teigimu, sukčiai uždirbo 108 tūkst. eurų organizuodami „nešvarias“ rungtynes ne tik Estijos čempionate, UEFA Europos lygoje, bet ir Lietuvos A lygoje.
Bylos duomenimis, Estijos ir Rusijos nusikaltėliai 2011-aisiais surežisavo Pakruojo „Kruojos“ nesėkmę prieš „Kauną“ rezultatu 0:4.

Nors DELFI kalbinti Estijos pareigūnai tikino sukaupę pakankamai įrodymų, kad įtariamieji būtų nuteisti, apeliacinis teismas pernai nusprendė, kad šalies įstatymai neleidžia traukti jų baudžiamojon atsakomybėn.
Vis dėlto įkliuvę žaidėjai ir jų bendrininkai sausi iš balos neišlipo – remdamasi surinkta informacija, Estijos futbolo sąjunga diskvalifikavo net 26 susitepusius futbolininkus, o devyni jų iš futbolo pašalinti visam gyvenimui.
Sukčių tinklui pernai kirto ir Latvijos policija. Organizuoto nusikalstamumo tyrimų biuro pareigūnai praėjusį spalį sulaikė aštuonis įtariamuosius rungtynių baigčių klastojimu.
Į teisėsaugos tinklą pateko asmenys, susiję su itin prasta reputacija pasižyminčiu Daugpilio „Daugava“ klubu. Vienas jų – komandos vyriausiasis treneris iš Moldovos Ivanas Tabanovas – mėgino patekti ir į Lietuvos A lygą.
Specialistą į Tauragės „Tauro“ ekipą prieš praėjusio sezono pradžią pakvietė buvęs „Daugava“ generalinis direktorius Jurijus Šelenkovas. Rusas žadėjo finansuoti „Taurą“, bet pasitraukė iš Lietuvos kartu su I. Tabanovu ir atsivežtais žaidėjais po to, kai Tauragės klubas nebuvo priimtas į aukščiausią lygą. LFF vadovai tuomet neslėpė nepasitikintys juodą šleifą turinčiais futbolo veikėjais.
Drauge su I. Tabanovu latviškus areštinės gultus išbandė „Daugava“ ekipos techninis direktorius Jevgenijus Klopovas, žaidėjai Aleksandras Vlasovas ir Jevgenijus Kosmačiovas, buvęs ilgametis klubo prezidentas Olegas Gavrilovas, jo sugyventinė Marija Stepanova ir duktė Marija Gavrilova, taip pat Latvijos futbolo pasaulyje menkai pažįstamas Eltonas Čausas.
„Tai buvo pirmieji sulaikymai Latvijos futbolo istorijoje. Negaliu plačiau komentuoti šios baudžiamosios bylos, nes ikiteisminis tyrimas tebevyksta, bet ji yra ilgo darbo kartu su UEFA ir Latvijos federacija pasekmė“, – DELFI teigė Latvijos policijos atstovas Inaras Kalnačas.
Tiesa, visi sulaikytieji netrukus buvo paleisti į laisvę, išskyrus Daugpilio nelegalių lažybų baronu vadinamą O. Gavrilovą.
Pastarasis dar 2009 metais buvo apkaltintas manipuliavimu rungtynių rezultatais ir diskvalifikuotas iš futbolo iki gyvos galvos, bet tai netrukdė prieštaringai vertinamam veikėjui svetimomis rankomis toliau valdyti futbolo klubą.
Šįkart O. Gavrilovu susidomėjo ne tik Latvijos futbolo federacija, bet ir teisėsauga. Verslininkas buvo apkaltintas sukčiavimu stambiu mastu ir mokesčių vengimu veikiant organizuotoje grupėje. Jei bus pripažintas kaltu bent pagal vieną iš šių straipsnių, buvęs „Daugava“ prezidentas belangėje gali sėdėti iki dešimties metų.
Tačiau net patys tyrėjai negali garantuoti, kad šešėlinio futbolo pasaulio vadeivai nepavyks išsisukti nuo teisingumo: byla dar nepasiekė teismo, o prieš dvi savaites O. Gavrilovas buvo paleistas iš areštinės už 35 tūkst. eurų užstatą.
„Nenoriu pasakoti, kaip surinkome įrodymus, nes byla nebaigta ir neperduota prokuratūrai ir teismui. Kai ateis laikas, galėsime atskleisti, kaip viskas vyko. Bet mums tai buvo visiškai nauja specifika: neturėjome nei tokių bylų tyrimo taktikos, nei metodikos. Mokėmės, vėliau mokysis prokuratūra, galbūt – ir teismai. Negaliu jums konkrečiai pasakyti, kada bus baigtas tyrimas: ar rytoj, ar po mėnesio. Mes esame nusiteikę eiti iki galo, bet sunku pasakyti, kas iš to išeis“, – abejonių sėkminga Latvijoje beprecedenčio tyrimo atomazga neslėpė I. Kalnačas.
Federacija ir teisėsauga Latvijoje bendradarbiauti pradėjo dar 2013 metais, bet, pasak I. Kalnačo, iki šiol nėra pareigūnų, kurių pagrindinė darbo sritis būtų sukčiavimo sporte tyrimai.
Be to, latviškame baudžiamajame kodekse, kaip ir lietuviškame jo analoge, tokio pobūdžio nusikaltimai nėra išskirti atskiru straipsniu.
„Pasiūlymas papildyti kodeksą ir numatyti atsakomybę už tokį nusikaltimą jau yra pateiktas. Tai labai pagelbėtų, nes mums reikalingas apibrėžtumas. Daugelyje šalių sukčiavimas sporte yra išskirtas kaip nusikalstama veika, tai – būtina. Jei nenorime keisti baudžiamojo kodekso, susitarimų dėl rungtynių baigčių sąvoką galima įrašyti sporto įstatyme – svarbu, kad atsirastų formuluotė, pagal kurią būtų galima traukti prasižengusius asmenis atsakomybėn“, – DELFI aiškino I. Kalnačas.
Tai, kad griežtinti įstatymus būtina neatidėliojant, įrodo neblėstantys lažybų skandalai. Naujausias jų Latvijoje kilo praėjusią vasarą, po UEFA Europos lygos atrankos rungtynių tarp Rygos „Daugava“ ir „Aberdeen“ (Škotija) klubų.
Gausų lietuvišką legioną turėjusi Rygos komanda svečiuose buvo sutriuškinta 0:5, o lažybų rinkos prievaizdai netrukus paskelbė apie įtartinus statymus.
DELFI žiniomis, tarp „laimingųjų“ buvo praeityje garsus A lygos futbolininkas, vienoje Lietuvos lažybų bendrovių laimėjęs 30 tūkst. litų. Pinigus jis susižėrė rungtynių metu, rezultatui esant 0:0, patikėjęs, kad šeimininkai iškovos pergalę didesniu nei 3 įvarčių skirtumu.
Antrame kėlinyje du „Daugava“ atstovai, vienas kurių – lietuvis Aurimas Kučys, buvo išvaryti iš aikštės, o škotai mačą baigė savo sąskaitoje turėdami 5 taiklius smūgius.
Be A. Kučio, Rygos komandai šiame mače atstovavo dar šeši Lietuvos futbolininkai: Emilijus Zubas, Valdemaras Borovskis, Arnas Ribokas, Giedrius Tomkevičius, Mantas Savėnas ir Tadas Markevičius. Beveik visi jie įvairiu metu yra rungtyniavę Panevėžio „Ekrane“, kurio buvęs treneris Arvydas Skrupskis ir generalinis direktorius Tomas Sitnikovas praėjusiame sezone taip pat dirbo „Daugava“ klube.
Primename, kad Lietuvoje parduotų rungtynių organizatoriai teisėsaugos dėmesio iki šiol nebuvo sulaukę. Tiesa, pastaraisiais metais aktyvią kovą su lažybų virusu deklaruoja LFF. Vis dėlto, neskaitant laikinų suspendavimų ir piniginių baudų, griežčiausią sankciją kol kas užsitraukė vienintelis buvęs „Klaipėdos granito“ gynėjas iš Ukrainos Olegas Dmytrenka, kuris pernai buvo diskvalifikuotas visam gyvenimui.


http://www.delfi.lt/sportas/futbolas/la ... z3VyOPKbNw" onclick="window.open(this.href);return false;

...

Re: Sukčiai, lažybininkai ir sutartos rungtynės

2015 Bal 16 17:24

Lietuvos krepšinio lyga (LKL)/Lithuanian Basketball league
30 min. ·
Gavome informacijos, jog šio vakaro rungtynės gali būti „nešvarios“, todėl BEKO-LKL čempionato rungtynės Nr. 198 „Nevėžis“ – „Mažeikiai“ yra nukeliamos.
Artimiausiu metu pateiksime daugiau informacijos.
***

Dėl galimai sutartos susitikimo baigties nukeliamos „Nevėžio“ ir „Mažeikių“ rungtynės
lkl.lt 2015-04-16 http://lkl.lt/del-galimai-sutartos-susi ... rungtynes/" onclick="window.open(this.href);return false;

Gavus Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštą bei vidinės informacijos, Lietuvos krepšinio lyga informuoja, jog dėl galimai sutarto susitikimo baigties yra nukeliamos BEKO-LKL čempionato rungtynės Nr. 198 „Nevėžis“ – „Mažeikiai“.

Lietuvos krepšinio lyga vykdys vidinį tyrimą, po kurio paaiškės šių rungtynių data ir laikas. Daugiau informacijos pateiksime artimiausiu metu.

„Bet kokia informacija ir įtarimai, jog mūsų čempionato rungtynės gali būti parduotos ar kitaip klastojamas jų rezultatas, yra tiriama ir mes jos tikrai nepraleisime pro akis. Jeigu paaiškėtų, jog klubai yra įsivėlę į lažybas, lyga bus negailestinga ir jiems grės rimtos baudos ir diskvalifikacijos“, – LKL.lt puslapiui teigė LKL prezidentas Remigijus Milašius.

***
- Jau įdomu..

Ne krepšinis, aišku, o lažybininkai ir vieno klubo pavadinimas ypač. Ir sąsaja su futbolu..

Ir laukiu tęsinio...

Tobex
Pranešimai: 7388
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:14
Palaikoma komanda: Šiauliai

Re: Sukčiai, lažybininkai ir sutartos rungtynės

2015 Bal 16 17:51

Didžiausia sąsaja Sakavickas

...

Re: Sukčiai, lažybininkai ir sutartos rungtynės

2015 Bal 16 17:53

gal nekaltas jis.. apšmeižė kas.. juk reikia įrodyti kaltumą, bet minčių kyla..

asau
Pranešimai: 497
Užsiregistravo: 2014 Kov 08 16:22
Palaikoma komanda: Utenis

Re: Sukčiai, lažybininkai ir sutartos rungtynės

2015 Bal 20 22:06

[url][ http://www.15min.lt/m/id/sportas/krepsi ... -23-498034" onclick="window.open(this.href);return false; /url]

Anbo
Pranešimai: 7497
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: Sukčiai, lažybininkai ir sutartos rungtynės

2015 Bal 21 08:53

Sakavickas apsišvietė :) partneriai bus nepatenkinti

...

Re: Sukčiai, lažybininkai ir sutartos rungtynės

2015 Bal 21 10:12

[url][ http://www.15min.lt/m/id/sportas/krepsi ... -23-498034" onclick="window.open(this.href);return false; /url]
Galima linką klijuoti ir be URL`o, nes tas pats vaizdelis bus..
SPORTAS > KREPŠINIS Publikuota: 2015 balandžio 20d. 18:59

Lažybų skandalai Lietuvoje: įtarimų sūkuryje sukasi tie patys klubai, treneriai ir žaidėjai

„Šiaulių“ futbolo klubas ir Kėdainių „Nevėžio“ krepšinio klubas gali būti susieti sutartomis rungtynėmis

15min.lt montažas / „Šiaulių“ futbolo klubas ir Kėdainių „Nevėžio“ krepšinio klubas gali būti susieti sutartomis rungtynėmis
MARIUS BAGDONAS

Prieš LKL rungtynes tarp Kėdainių „Nevėžio“ ir „Mažeikių“ klubo nuvilnijęs lažybų skandalas dar kartą atvėrė opiausius šalies sporto sopulius. Nors lygos vadovai džiaugiasi užbėgę įvykiams už akių ir konstatavę įtarimus dar prieš mačo pradžią, bendro konteksto, kuris aiškiai rodo, jog Lietuvos sportas sunkiai serga, tai nekeičia. Analizuojant naujausią skandalą į akis krinta vienas akivaizdus faktas – iš lažybų kontrolierių tinklų yra priverstos narpliotis vis tos pačios žuvys.

Prisijunkite prie daugiau kaip 11 tūkst. sporto mėgėjų – tapkite 15min.lt sporto grupės nariu „Facebook“ tinkle. Spauskite LIKE.

Po padidinamuoju stiklu

Autoritetingiausias visų laikų Lietuvos krepšinio teisėjas Romualdas Brazauskas per savo ilgametę karjerą matė ir šalto, ir karšto. Prieš penkerius metus tarptautinę karjerą baigęs ir švilpuką į Lietuvos krepšinio lygos (LKL) generalinio direktoriaus kostiumą iškeitęs biržiškis šiomis savaitėmis vėl priverstas imtis arbitro vaidmens. Tiesa, keturių olimpinių žaidynių dalyvis teisėjauja ne geriausiems planetos krepšininkams, o varžybose, kuriose kovojama pažeidžiant visus garbingo žaidimo principus.

Į lažybų skandalą įsivėlusios Kėdainių „Nevėžio“ ir „Mažeikių“ komandos davė darbo ne tik lažybų kontrolieriams, tačiau ir lygos vadovams. Lošimų priežiūros tarnybos raštą dar prieš mačą gavusi LKL vadovybė nusprendė veikti nieko nelaukdama – atšaukė rungtynes bei pradėjo vidaus tyrimą.

R.Brazauskas neslepia, kad tokio žingsnio LKL ėmėsi dėl besikartojančios situacijos – toks pats raštas buvo gautas ir po prieš tai vykusių „Nevėžio“ rungtynių su „Šiauliais“ (tuomet didžiulės sumos buvo statomos už triuškinančią šiauliečių pergalę, kurią jie ir iškovojo (109:74) – aut. past.).

Pirmadienį „Nevėžio“ komandos direktorius Antanas Sakavickas jau buvo priverstas apsilankyti Kėdainių policijos komisariate ir susitiko su pareigūnais.

„Dar kartą galiu patvirtinti, kad „Nevėžis“ jokiose lažybose nedalyvavo ir neplanavo dalyvauti. Siekėme tik pergalės ir tą parodo abiejų komandų pozicijos turnyro lentelėje. Šis mačas su „Mažeikiais“ mums yra labai svarbus, norint išsaugoti vietą LKL. Nė mažiausios minties apie tyčinį pralaimėjimą nebuvo“, – 15min.lt tvirtino „Nevėžio“ komandos direktorius.

Klubo vadovas tikino, kad rungtynių dieną atskriejusi žinia iš LKL vadovų kabinetų „Nevėžio“ vyrams buvo tarsi žaibas iš giedro dangaus.

„Mums tas pranešimas buvo didelis netikėtumas. Galbūt kai kam buvo naudinga, jog mes nežaistume tą dieną. Tuomet buvome stipresni ir turėjome daugiau žaidėjų savo sudėtyje, kadangi galėjo žaisti Novaras Gadsonas (kitą dieną po dvikovos amerikietis puolėjas išvyko namo, kadangi buvo nušautas jo tėvas, – aut. past.). Dvikova su mažeikiškiais vyks kitą savaitę (balandžio 28 d., – aut. past.), tad dabar jis mums tikrai nepadės“, – įtarinėjo klubo direktorius.

Kėdainiečiams aiškintis jau tapo įprasta

Įtarimų debesys virš kėdainiečių galvų ne tik, kad neprasklaidomi, tačiau ir tirštėja su kiekvienu nauju skandalu. Panašu, kad dažnai besikeičiantys klubo atstovai spaudai jau turėtų būti pasiruošę kone standartinį šabloną, kuriuo paneigiama informacija apie iš anksto sutartus rungtynių rezultatus, o klubo oficialūs asmenys gali repetuoti kalbas, kai tenka aiškintis dėl suterštos garbės.

Pirmą kartą įtarimų debesys virš kedainiečių galvų pradėjo kauptis gruodžio viduryje, kai „Nevėžis“ namie net 43 taškų skirtumu nusileido Klaipėdos „Neptūnui“. Lošimų priežiūros tarnybai įtarimų kilo dar prieš dvikovos pradžią, kadangi dažniausiai buvo lažinamasi, jog kėdainiečiai pralaimės didesniu nei 30 taškų skirtumu. Tyrėjų nuojautas dar labiau paaštrino įvykiai ketvirtajame mačo kėlinyje – iki tol vos 15 taškų deficitą turėjęs „Nevėžis“ visiškai sustojo ir paskutines 10 minučių pralaimėjo net 8:36.

Gruodį LKL vadovybė tyrimo nepradėjo pritrūkus įrodymų, o priežiūros tarnybos įtarimai atsimušė į „Nevėžio“ vadovų suręstą gynybinę sieną. Pasak A.Sakavicko, dėl šio incidento klubo valdyba net buvo sudariusi specialią komisiją, tačiau pagrindine pralaimėjimo priežastimi įvardintos traumos ir nuovargis.

Galbūt kai kam buvo naudinga, jog mes nežaistume tą dieną. Tuomet buvome stipresni ir turėjome daugiau žaidėjų savo sudėtyje, – A.Sakavickas.
Tokio vidinio tyrimo, kai kaltų ieško pats įtarimų sulaukęs klubas, išvados nieko neįtikino. Mėgstantiems įvairias sąmokslo teorijas žymiai svarbesnis šioje istorijoje pasirodė kitas iškalbingas faktas: šį sezoną kurį laiką „Nevėžio“ valdyboje dirbo Marius Janišius – buvęs krepšininkas, prieš penkerius metus stipriai sumuštas miške būtent dėl lažybų reikalų. Kalbėta, kad per M.Janišių buvo statomos didelės sumos Azijos lažybų bendrovėse.

„Marius šiuo metu klubo veikloje nedalyvauja ir neužima jokių pareigų“, – patikino A.Sakavickas.

– Lygos vadovai teigia, kad imtis priemonių nuspręsta dėl to, kad „Nevėžis“ lažybų kontrolierių dėmesio sulaukia ne pirmą kartą šį sezoną. Kalbama, kad prieš praėjusią LKL dvikovą su „Šiauliais“ taip pat buvo lažinamasi dėl triuškinančios jūsų komandos nesėkmės. Ar girdėjote apie tai? – paklausėme A.Sakavicko.

– Tikrai to nežinau. Nežinau nei kas, nei kaip statė. Man tai yra nesuprantama. Nežinau, kas ką darė. Mes išėjome į aikštę ir žaidėme. Visi puikiai žinome mūsų bėdas. Visi puikiai žinome, kad šiuo metu esame „išgriuvę“ ir turime daug traumuotų žaidėjų.

Tame mače negalėjo žaisti du mūsų lyderiai Vaidotas Volkus ir Justas Tamulis, traumuotas rungtyniavo Marcusas Monroe, vėl traumą patyrė ir iki sezono pabaigos iškrito Joshua Crawfordas. Nežinau, apie kokias varžybas kas ten kažką kalba – mes nuo viso to atsiribojame. Mūsų klubas nedalyvauja lažybose.

– Kaip manote, kodėl įtarimais dėl nešvaraus žaidimo yra visą laiką kaltinamas jūsų klubas?

– Kodėl jūs nežiūrite į kitus rezultatus, kai komandos pralaimi 40 ir didesniu skirtumu? Ar mes vieninteliai pralaimime tokiais skirtumais?

– Ne, bet lažybų kontrolieriai neskaidrius dalykus įžvelgia būtent „Nevėžio“ klubo rungtynėse...

– Nenoriu grįžti į senas istorijas. Tuo metu, kai žaidėme su „Neptūnu“, klube dirbau vos keletą dieną, todėl man sunku ką nors kalbėti. Tada irgi turėjome daugybę traumuotų žaidėjų, todėl negalėjome sužaisti taip, kaip galėtume.

Be to, „Neptūnas“ tuo metu ruošėsi atsakingoms Eurolygos rungtynėms ir spaudė mus visas rungtynes, visą tą ketvirtą kėlinį. Ar dėl to esame kalti, kad mūsų treneriai davė pažaisti mažiau rungtyniaujantiems krepšininkams? Tai kada mums leisti į aikštę Medą Kuprijanovą ar Tomą Michnevičių (jauniausi „Nevėžio“ žaidėjai, – aut. past.)? Tuomet, kai turime lygų rezultatą? Absurdiški kaltinimai.

– Galbūt turite savo versiją, kodėl lažybų kontrolierių pinklėse atsiduria būtent „Nevėžis“?

– Nemanau, kad čia kokios nors pinklės. Kiekvienose rungtynėse išeiname į aikštę ir siekiame pergalių, tačiau visi žinote, koks yra klubo biudžetas, kad nesame pati turtingiausia Lietuvos komanda.

– Pasirodė žinių, kad komanda netrukus atsisveikins iškart su trimis krepšininkais: Pauliumi Semaška, Luku Brazdauskiu ir J.Crawfordu. Ar tai yra tiesa ir ar šis sprendimas nėra susijęs su lažybų skandalu?

– Galiu pasakyti taip, sprendimas kol kas dar nepriimtas, bet P.Semaškos ir L.Brazdauskio žaidimo kokybė mūsų netenkina, o J.Crawfordas yra traumuotas. Sprendimą dėl šių žaidėjų priimsime artimiausiu metu ir pranešime.

A.Sakavickas sėdi ant dviejų kėdžių futbolo ir krepšinio klubuose

LKL vadovų ir lažybų kontrolierių spendžiamų spąstų siekiančiam išvengti A.Sakavickui šis sezonas – išskirtinis. Nuo praėjusių metų gruodžio jis ėmė gaivinti skolose skendėjusį „Nevėžį“ ir direktoriaus pareigose pakeitė Vitą Žilytę.

Tačiau naujos pareigos 41-erių metų licencijuoto FIBA agento pažymėjimą turinčio vyro apetito nepatenkino – po kelių mėnesių buvo paskelbta, kad A.Sakavickas grįžta į futbolą ir nuo šio sezono dirbs A lygoje rungtyniaujančio „Šiaulių“ generaliniu direktoriumi.

Dar iki šio sezono naujasis „Nevėžio“ ir „Šiaulių“ komandų direktorius buvo labiau susijęs su Latvija ir Lenkija nei su savo tėvyne.
Dar iki šio sezono naujasis „Nevėžio“ ir „Šiaulių“ komandų direktorius buvo labiau susijęs su Latvija ir Lenkija nei su savo tėvyne.

Savo karjerą iš Alytaus kilęs A.Sakavickas prieš daugiau nei du dešimtmečius pradėjo gimtojo miesto „Alitos“ klube ir dukart padėjo šiai komandai laimėti LKL pirmenybių bronzos medalius bei NEBL Iššūkio taurę.

Vėliau dzūkas daug metų dirbo kaimyninės Latvijos futbole dominavusiame Rygos „Skonto“ klube, prieš pora metų ėmėsi ambicingo tikslo – atvesti Lenkijos komandą į Kontinentinę ledo ritulio lygą (KHL).

Visgi futbolo ir krepšinio pasaulyje vadybininko sugebėjimais išgarsėjęs vyras ledo ritulyje aukštumų nepasiekė. Nors Gdansko „Olivia“ komandos projektą rėmė ir Lenkijos ministerija bei šalies olimpinis komitetas, pasiekti norimo rezultato nepavyko. Grandioziniams planams išsikvėpus, A.Sakavicko žvilgsnis pakrypo į Lietuvą.

„Kodėl turėtų būti sunku? Juk tai du visiškai skirtingi klubai, skirtingi dalykai“, – į klausimą, ar nesunku vienu metu vadovauti krepšinio ir futbolo klubams, žaidžiantiems stipriausiuose šalies divizionuose, atsakė alytiškis.

Abu klubai – autsaideriai

Nors A.Sakavickas ne kartą įrodė, kad yra patyręs ir puikiai savo darbą išmanantis vadovas, Latvijos žiniasklaida yra pastebėjusi, kad lietuvio taikomi sporto vadybos modeliai tinka tik tuomet, kai klubas turi turtingą savininką su išpūstu pinigų maišu.

Latvijos žiniasklaida yra pastebėjusi, kad lietuvio taikomi sporto vadybos modeliai tinka tik tuomet, kai klubas turi turtingą savininką su išpūstu pinigų maišu.
2005 m. alytiškį į Rygą pasikvietė vienas turtingiausių Latvijos verslininkų Guntis Indriksonas.

Kartu su „Skonto“ grupės vadovu A.Sakavickas pasiekė daug skambių laimėjimų tiek aikštėje, tiek už jos ribų, tačiau 2012 m. G.Indriksonui pasitraukus iš prezidento posto ir užsukus pinigų kranelius, su Latvijos klubiniu futbolu atsisveikino ir A.Sakavickas.

Dabar buvęs krepšininkas priverstas spręsti kiek kitokius galvosūkius. Tiek „Nevėžiui“, tiek „Šiauliams“ šių metų šalies čempionatuose sekasi ne itin gerai. Kėdainiškiai LKL pirmenybėse kovoja dėl išlikimo ir turnyro lentelėje lenkia tik „Prienų“ krepšininkus bei kitą lažybų skandalo dalyvį „Mažeikių“ klubą.

„Šiaulių“ futbolininkai, nors ir prieš sezoną buvo laikomi A lygos vidutiniokais, per pirmus devynis mačus sugebėjo iškovoti vos du taškus ir yra aiškūs autsaideriai.

Kas šalto ir karšto mačiusį vadybininką paskatino imtis darbo vos galą su galu suduriančiuose klubuose? Ar tikrai komandos prisiviliojo jį tam, kad sugebėtų pasinaudoti turimais ryšiais ir pagerintų savo finansinę padėtį? O galbūt A.Sakavickas atstovauja kieno nors interesams?

Klausimų daug ir per pirmus kelis mėnesius į juos nebuvo atsakyta. Anaiptol – periodiškai ant „Nevėžio“ komandos krintantis lažybų šešėlis tik dar labiau paaštrina diskusijas.

Kodėl jūs nežiūrite į kitus rezultatus, kai komandos pralaimi 40 ir didesniu skirtumu? Ar mes vieninteliai pralaimime tokiais skirtumais?
Panašiomis apkalbomis apipinti ir „Šiaulių“ futbolininkų rezultatai A lygoje. Šalies futbolo kuluaruose vis garsiau kalbama, kad vienas po kito sekę šiauliečių pralaimėjimai nėra vien tik nesėkmingų atsitiktinumų virtinė.

Kalbama, kad gana konkurencinga ir kovoti dėl vietų turnyro lentelės viduryje pajėgi komanda pralaimėjusi septyniskart per pirmus devynis susitikimus susirinko vos ne visą planuojamą metinį biudžetą.

„Painioti krepšinio ir futbolo reikalų į vieną interviu nenorėčiau. Paskambinkite man kitą kartą ir pakalbėsime atskirai apie futbolo klubą“, – nukirto vienintelio A lygoje pergalės dar neturinčio klubo direktorius.

Klaidus futbolo labirintas

Sąmokslo teorijų mėgėjams prastas Šiaulių ekipos startas A lygoje nekelia nuostabos. Kai šį A lygos tarpsezonį „Šiaulių“ klubas sukirto rankomis su vienu geriausių pastarojo dešimtmečio Lietuvos futbolininkų Tomu Ražanausku, A.Sakavickas tai įvardijo kaip geriausią pirkinį. Visgi naujojo stratego sąsajos su praeityje viešai nešvariu žaidimu kaltintais futbolo veikėjais, pasėjo įvairių spekuliacijų.

Legendinis lietuvių įvarčio į Vokietijos rinktinės vartus autorius Saulės mieste šiemet pradėjo vyriausiojo trenerio karjerą, bet yra ragavęs padėjėjo duonos. Vos tik karjerą baigusį T.Ražanauską, dirbti savo asistentu 2013 m. pasikvietė tuomet Rygos „Daugava“ klubą treniravęs Virginijus Liubšys. Pernai Tomas dirbo Klaipėdoje ir buvo A lygoje debiutavusio „Klaipėdos granito“ žaidžiančio trenerio Roberto Poškaus padėjėjas.

Buvusio T.Ražanausko bendražygio V.Liubšio atvykimą į Latviją gaubia įdomi istorija. Ilgametis Panevėžio „Ekrano“ vairininkas su „Aukštaitijos“ stadionu atsisveikino 2007-aisiais, kai įsivėlė į konfliktą su tuometiniu generaliniu direktoriumi Tomu Sitnikovu.

UEFA taurės turnyro pirmosios rungtynės su Oslo „Valarenga“ baigėsi lygiosiomis, tačiau po savaitės Norvegijoje „Ekranas“ buvo sutryptas net 0:6. Kuluaruose kalbėta apie sutartas rungtynes, o konflikto apogėjumi tapo incidentas prie komandos autobuso. Kalbama, jog po atsakomojo mačo V.Liubšys mestelėjo repliką apie tragiškai pralaimėtą dvikovą, o tvirtai sudėtas T.Sitnikovas nesusivaldė ir smogė jam galva. V.Liubšiui buvo praskelta galva, o netrukus vienas po kito „Ekraną“ paliko abu šios istorijos dalyviai.

Tačiau 2013 m. žymi naują istorijos vingį. Netikėtai V.Liubšys ir T.Sitnikovas pamiršo praeities kivirčus ir suvieniję jėgas pradėjo dirbti „Daugavos“ komandoje. Visą buvusių ekraniečių būrį į Rygą perviliojęs V.Liubšys Latvijos čempionate sugebėjo komandą nuvesti iki ketvirtosios vietos, kuri „Daugavai“ atvėrė langą į Europą. Bet rygiečių debiutas UEFA Europos lygoje pasibaigė skandalu – škotų „Aberdeen“ futbolininkams pralaimėta bendru skirtumu 0:8 ir įtarusi ne visai švarius žaidimus UEFA pradėjo tyrimą dėl manipuliavimo rungtynių rezultatu.

R.Pilotas vienaip ar kitaip praeityje yra susijęs su visais trimis anksčiau minėto Bermudų trikampio kampais: „Ekranu“, „Daugava“ ir „Klaipėdos granitu“.
Įdomu, kad dar prie šį mačą į „Klaipėdos granitą“ persikėlė ne tik buvęs V.Liubšio asistentas T.Ražanauskas, tačiau ir trys Lietuvos futbolininkai: Ernestas Veliulis, Dominykas Galkevičius ir Tomas Tamošauskas. Visgi į uostamiestį išvykusius vyrus netrukus ištiko panašus likimas – Lietuvoje buvo pradėti tyrimai dėl įtartinų „Klaipėdos granito“ rungtynių A lygoje. Komanda išplatino pranešimą su ukrainiečio Olego Dmytrenkos prisipažinimu, kad jis sąmoningai stengėsi pakenkti komandos rezultatams, o po šio skandalo E.Veliulis net buvo diskvalifikuotas dviem mačams.

Visai neseniai šurmulį šalies futbole sukėlęs LFF sprendimas neleisti Pakruojo „Kruojai“ registruoti jaunojo Ryčio Piloto dėl to, jog „jo dalyvavimas klubo veikloje gali pažeisti klubo bei paties futbolo, kaip sporto šakos, reputaciją ir integralumą“, taip pat neatrodo iš piršto laužtas. Vieno perspektyviausių šalies futbolininkų karjerą sekantys specialistai nesunkiai prisimins, kad R.Pilotas vienaip ar kitaip praeityje yra susijęs su visais trimis anksčiau minėto Bermudų trikampio kampais: „Ekranu“, „Daugava“ ir „Klaipėdos granitu“.

Žaisdami su tuo pačiu „Klaipėdos granitu“ šiauliečiai praėjusį savaitgalį iškovojo vos antrąjį tašką šių metų A lygos čempionate. Nors uostamiesčio klubas pirmavo 2:0, antrajame kėlinyje persvarą iššvaistė, o išlyginamąjį antrą įvartį „Šiauliai“ įmušė jau per ketvirtą pridėto laiko minutę – 2:2.

Grįžti į